Preskočiť na hlavný obsah

Spracovali sme už takmer 1,2 milióna daňových priznaní

BRATISLAVA – 5.11. 2021: Finančná správa spracovala ku koncu minulého mesiaca takmer 1,2 milióna daňových priznaní (DP), čo je aktuálne na úrovni 99,76 % plnenia. Tým, ktorí si nesplnili povinnosť podať DP k dani z príjmu za rok 2020, zasielajú daňové úrady v týchto dňoch výzvy. Za oneskorené podanie či za nepodanie DP hrozí daňovým subjektom pokuta.

Spolu 1 199 274 DP spracovala finančná správa ku koncu októbra, čo zodpovedá úrovni plnenia na úrovni 99,76 %. Z tohto počtu bolo najviac DP podaných k dani z príjmu fyzických osôb typu B (493 768), potom DP k dani z príjmu fyzických osôb typu A (428 213) a DP k dani príjmu právnických osôb (277 293). V porovnaní so zdaňovacím obdobím rokov 2018 a 2019 sa ukázal najvyšší pokles prijatých DP k dani z príjmu fyzických osôb typu A. Finančná správa vidí príčinu v pandemickej situácii, keď zamestnanci mali v menšom rozsahu iné príjmy, ktoré mohli byť dôvodom na samostatné podanie DP.

Obchodným spoločnostiam, ktoré si nesplnili povinnosť podať DP k dani z príjmu právnických osôb zasielajú daňové úrady v týchto dňoch výzvu na podanie. Za oneskorené podanie DP ako aj za nepodané DP bude daňovým subjektom uložená pokuta podľa daňového poriadku vo výške od 30 eur do 16 000 eur. Uložením pokuty nezaniká povinnosť daňovníka DP podať. V prípade, ak DP nebude podané ani na výzvu, správca dane môže určiť daň podľa pomôcok, a to aj bez súčinnosti s daňovým subjektom.

Zákonnú povinnosť podať daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca tohto roka si splnilo viac ako 682 000 daňovníkov. Približne 280 000 si odložilo podanie o tri mesiaca, teda do konca júna tohto roka. Hraničný septembrový termín na podanie odloženého DP využilo 18 651 daňovníkov, z toho 17 151 fyzických osôb a 1 500 právnických osôb. Do konca roka finančná správa ešte očakáva podania k dani z príjmov právnických osôb od daňových subjektov, ktoré majú účtovné obdobie hospodársky rok. Počet týchto DP ale výrazne neovplyvní celkový počet daňových priznaní.

Počet podaných DP k dani z príjmov za rok 2020 (k 28.10.2021)Počet podaných DP
DP Daň z príjmu fyzických osôb (typ A, typ B) 921 981
DP Daň z príjmu právnických osôb 277 293
Spolu k 28.10.2021 1 199 274

Počet podaných daňových priznaní k dani z príjmov v jednotlivých rokoch201820192020
DP Daň z príjmu fyzických osôb (typ A, typ B) 945 317 943 412 921 981
DP Daň z príjmu právnických osôb 256 819 266 075 277 293
Celkový súčet 1 202 136 1 209 487 1 199 274

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(05. 11. 2021)

Archív noviniek