Preskočiť na hlavný obsah

Správne poplatky po novom

TRENČÍN – 29.01.2015: Od 01. januára tohto roku už nie je možné zaplatiť správny poplatok kolkovou známkou. Ako teda zaplatiť správny poplatok pre konania vedené s Colným úradom Trenčín?

Vykonanie niektorých úkonov colného úradu podlieha povinnosti zaplatiť správny poplatok, najčastejšie ide o vyhotovenie alebo overenie fotokópií dokumentov, vydanie potvrdení, napríklad o nedoplatkoch na cle a daniach, súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z Obchodného registra, či povolenie úľav s úhradou nedoplatkov.

V dôsledku legislatívnych zmien sa mení spôsob úhrady správnych poplatkov. Po novom je možné zaplatiť správny poplatok na vybraných poštách zakúpením Potvrdenia pre evidenciu poplatku v 8 nominálnych hodnotách – 0,50 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, niektoré z nich sú vyobrazené nižšie. Poplatník ho priloží k žiadosti, ktorú bude podávať na colný úrad. Toto potvrdenie je možné použiť do 30 dní odo dňa zaplatenia poplatku. Takýmito vybranými poštami v Trenčianskom kraji sú napríklad pošty v týchto mestách: Bánovce nad Bebravou, Bojnice, Dubnica nad Váhom, Handlová, Ilava, Lednické Rovne, Myjava, Nová Dubnica, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Stará Turá, Trenčín. Celý zoznam pôšt a viac informácií je možné nájsť na portáli Slovenskej pošty [nové okno].

Okrem toho je možné zaplatiť správny poplatok i prevodom z účtu v banke (bežný triediaci účet Colného úradu Trenčín SK56 8180 0000 0070 0045 0564, Štátna pokladnica, variabilný symbol: IČO poplatníka ) alebo poštovým poukazom tak ako doteraz. Jednotlivé spôsoby platenia správneho poplatku sa však nedajú kombinovať.

V súčasnosti sa v praxi môžu vyskytnúť prípady, keď občania či podnikatelia predložia colnému úradu e-kolok, teda potvrdenie o úhrade poplatku, zakúpený v kioskoch na inom správnom orgáne, napríklad na polícii alebo na katastri. „Tento e-kolok nie je možné použiť na úhradu správneho poplatku za úkony na colnom úrade, lebo ten sa používa len na konkrétny menovaný úkon správneho orgánu zapojeného do CSEP (platobný systém elektronických kolkov),“ vysvetlila Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 320 kB]

(29. 01. 2015)

Archív noviniek