Preskočiť na hlavný obsah

Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice

Bratislava – 01. 04. 2015: Taxikári, zubári, veterinári či opravári. Aj na tento okruh podnikateľov sa od dnes vzťahuje zákonná povinnosť evidencie hotovostných platieb v registračnej pokladnici. Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa rozšíril zoznam služieb, ktoré musia registrovať tržby prostredníctvom klasickej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa okrem iného rozširuje okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) alebo virtuálnej pokladnici (VRP). Podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP alebo VRP od 1. apríla 2015 sa mohli rozhodnúť, že budú na túto evidenciu používať VRP.

Podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu VRP, t.j. podali žiadosť o pridelenie kódu VRP ktorémukoľvek daňovému úradu, daňové úrady už zaslali alebo v súčasnosti zasielajú prihlasovacie údaje na prístup do VRP. Podnikateľom, ktorí požiadali o registráciu VRP a kód VRP a prihlasovacie údaje im neboli do 31.marca 2015 doručené, finančná správa odporúča, aby v prípade ak im podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vznikne povinnosť evidovať tržbu vo VRP od 1. apríla 2015, pri evidencii tržieb postupovali podľa doterajších osobitných prepisov (napr. vydávali príjmové pokladničné doklady podľa zákona č. 431/2002 Z. z. [nové okno] o účtovníctve v znení neskorších prepisov). Zároveň odporúčame kontaktovať aj naše Call centrum (048/4317 222), kde nahlásia môžú podnikatelia nahlásiť číslo podania a tel. kontakt na seba, finančná správa ich bude obratom kontaktovať.

Podnikatelia môžu tento postup uplatniť iba do doby doručenia prihlasovacích údajov na prístup do VRP a vykonania bezodkladných úkonov podmieňujúcich používanie VRP (údaje o predávaných tovaroch, poskytovaných službách a pod.), najneskôr však do 15. apríla 2015.

Takýto postup, uplatnený v prechodnom období, nebudú orgány finančnej správy vykonávajúce kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sankcionovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 213 kB; nové okno]

(01. 04. 2015)

Archív tlačových správ