Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Tabuľka stavebných činností

BRATISLAVA – 10. 03. 2016: Finančná správa zverejnila na portáli pomôcku pre podnikateľov – tabuľku stavebných činností. Zoznam budeme pravidelne dopĺňať, aj na základe podnetov od verejnosti.

Novela zákona o DPH od januára 2016 zaviedla prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa - príjemcu stavebných prác. Uvedené znamená, že poskytovateľ stavebných prác, platiteľ dane, bude fakturovať svoje dodávky bez DPH a príjemca stavebných prác, platiteľ dane, prizná daň a súčasne si uplatní odpočítanie dane, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane. Režim prenosu daňovej povinnosti sa týka dodania stavebných prác, dodania stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy a taktiež sa vzťahuje aj na dodania tovarov, ktoré sú dodané dodávateľom spolu s montážou alebo inštaláciou,  ak táto montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností  (CPA) 2015.

Práve klasifikácia činností bola predmetom takmer 2 000 otázok, ktoré sme zaznamenali od verejnosti na call centre finančnej správy. Preto sme pre verejnosť pripravili podporný nástroj   „Prehľad činností  zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)“. Ide o tabuľku, ktorá momentálne obsahuje zatriedenie 317 činností. Do najbližšej aktualizácie máme pripravených ďalších cca 110 činností.

Tabuľku nájdete v Prehľade činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA.

CPA je štatistická klasifikácia produktov podľa činností, ktorá bola zavedená  nariadením komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29.10. 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (SES) č. 451/2008 a ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93.

Pri dodaní stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak služba inštalácie alebo montáže je stavebnou prácou v zmysle v § 69 ods. 12 písm. j) sa zákon o DPH v tomto ustanovení odvoláva na sekciu F tejto klasifikácie a teda táto klasifikácia je základom pre posúdenie, či pri danom dodaní sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia alebo nie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(10. 03. 2016)

Archív noviniek