Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Colný úrad Bratislava ponúka bezodplatne tovar na humanitárne účely

BRATISLAVA – 25.01.2016: Colný úrad Bratislava oznamuje humanitárnym organizáciám,  že môže bezodplatne poskytnúť tovar na humanitárne účely. V ponuke je 41 kusov drevených paliet vhodných na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov.  

Colný úrad Bratislava bezodplatne ponúka 41 kusov plochých drevených euro paliet na humanitárne účely, t.j. na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. Uvedený tovar je možné použiť na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov. Tovar je v súlade s ustanoveniami § 37 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
a osobitnými predpismi možné poskytnúť nasledovným osobám: 

a) Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

b) poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,

c) neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b). 

Vyššie uvedené osoby môžu v prípade svojho záujmu podať v termíne do 29.02.2016 žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely na adresu: Colný úrad Bratislava, Miletičova 42, 824 59 Bratislava 26.

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(28. 01. 2016)

Archív tlačových správ