Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolóri neplnia rozpočet len daňovou kontrolou

BRATISLAVA – 19.05.2023: Dôsledná komunikácia s daňovým subjektom a správne nastavenie transferových cien. Aj týmto spôsobom vie finančná správa získať do štátneho rozpočtu nezanedbateľné sumy. Dôkazom toho je aj prípad daňového subjektu, ktorý vďaka úprave transferových cien dodatočne priznal a zaplatil daň v celkovej výške 2,4 milióna eur. 

Kontrolóri finančnej správy vykonali u daňového subjektu kontrolu dane z príjmov právnickej osoby, počas ktorej zistili nesprávne nastavenie transferových cien. Výsledkom daňovej kontroly bola dodatočne vyrubená daň v sume takmer 270 tisíc eur. Rozhodnutie správcu dane bolo potvrdené aj odvolacím orgánom.

Následne v roku 2021 podal daňový subjekt bilaterálnu žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania na roky 2022 až 2026 so spätným odsúhlasením od roku 2018, pričom navrhovaná metóda ocenenia bola v súlade so závermi daňovej kontroly.

Daňoví kontrolóri miestnym zisťovaním preverili transferové ceny daňovníka aj za zdaňovacie obdobia, na ktoré sa žiadosť nevzťahovala a v ktorých dosahoval účtovné straty, čo indikovalo, že aj v týchto rokoch mohol byť porušený princíp nezávislého vzťahu v prípade transferových cien. Po preštudovaní dokumentácie a diskusii s daňovým subjektom bola dohodnutá pre tieto roky úprava transferových cien. Výsledkom bolo podanie dodatočných daňových priznaní k dani z príjmov s dobrovoľne priznanou dodatočnou daňou v celkovej výške takmer 2,4 milióna eur, ktorú daňový subjekt v plnej výške zaplatil.

Aj tento prípad je dôkazom, že finančná správa vie finančné prostriedky do štátnej pokladnice získať aktívnou a kvalitnou komunikáciou kontrolórov s daňovými subjektami, a to aj bez výkonu ďalších daňových kontrol. Menej je tak zaťažený samotný daňový subjekt a efektívnejšie sú využívané aj samotné kapacity kontrolórov finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 843 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(19. 05. 2023)

Archív noviniek