Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

BRATISLAVA – 10. 06. 2014: Predávate výrobky alebo poskytujete služby na trhových miestach? Máme pre vás dôležité informácie o podmienkach, ktoré prináša novela zákona.  

Trhové miesto zriaďuje obec alebo iná osoba, ktorej obec vydala povolenie na zriadenie trhového miesta. Predajca výrobkov a poskytovateľ služieb musí byť držiteľom povolenia na predaj a poskytovanie služieb, ktoré mu vydá obec. Základom je požiadať o vydanie povolenia, k žiadosti pripojiť požadované prílohy a splniť zákonom stanovené podmienky. Od 1. júla 2014 nadobúda účinnosť novela zákon č. 101/2014 Z. z..

Na trhových miestach môže na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby

  • osoba oprávnená na podnikanie,
  • osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, pričom táto musí preukázať vlastníctvo, nájom alebo obdobný vzťah k pozemku, kde túto činnosť vykonáva,
  • osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve.

Na trhovisku, tržnici alebo príležitostnom trhu je predajca výrobkov a poskytovateľ služby povinný dodržiavať trhový poriadok a riadiť sa podmienkami, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať. Zároveň musí rešpektovať zákaz predaja niektorých druhov tovaru (napr. pyrotechniky, tabakových výrobkov, liehovín, destilátov, liekov, autosúčiastok, chránených živočíchov a rastlín).

Nové pravidlá platia pri predaji húb. Predávajúci podľa novely musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Obmedzenia platia na potraviny a spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, hračky a športové potreby.

Nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva dozor Slovenská obchodná inšpekcia, orgány úradnej kontroly potravín a obce. Za porušenie povinností môže orgán dozoru uložiť pokutu až do výšky 17 000 eur a pri opakovanom alebo hrubom porušení môže obec zrušiť povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

V rámci ochrany zdravia obyvateľstva, ochrany bezpečnosti a boja proti nelegálnej činnosti, kontroly vykonáva aj finančná správa. Colníci sa zameriavajú na kontrolu uplatňovania colných a daňových predpisov a tiež na dodržiavanie zákonov v oblasti ochrany spotrebiteľa, porušovania práv duševného vlastníctva, používania elektronických registračných pokladníc. Kontrolujú tiež uplatňovanie predpisov na tovary podliehajúce spotrebným daniam, hlavne alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 141 kB]

(10. 06. 2014)

Archív tlačových správ