Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

UCC - Záruky za colný dlh

BRATISLAVA - 14.9.2016: Nový colný kódex Európskej únie (UCC) priniesol aj niekoľko noviniek v oblasti colného dlhu a s ním súvisiacimi zárukami. Od mája 2016 je možné pohľadávku zabezpečiť už iba vinkulovaním vkladu v banke alebo bankovou zárukou.

Základné podmienky na osobu, ktorá chce v colnom konaní vystupovať ako ručiteľ sú:

  1. ručiteľ musí byť usadený na colnom území EÚ
  2. ručiteľom môže byť finančná, úverová inštitúcia alebo poisťovňa
  3. iná osoba, schválená colnými orgánmi a spĺňajúca podmienky tzv. schválený ručiteľ

Od 1. mája 2016 je možné, aby schválený ručiteľ zabezpečil pohľadávku (sekundárne ručenie) už iba dvomi spôsobmi, a to vinkulovaním vkladu v banke, alebo zárukou banky alebo poisťovne, pričom táto záruka musí byť poskytnutá na predpísanom tlačive.

Všetci ručitelia sú povinní písomne predkladať FR SR zoznam fyzických osôb, ktoré sú na účely ručenia oprávnené konať v jej mene, vrátane podmienok podpisovania.

Jednotlivá záruka

Ak sa záruka za colný dlh, ktorý vznikol prepustením do voľného obehu (alebo by mohol vzniknúť v dočasnom uskladnení) platí zložením peňažných prostriedkov v hotovosti, je potrebné tak urobiť na colnom úrade, na ktorom  umiestnenie tovaru do režimu alebo dočasné uskladnenie prebehlo. Colný orgán hotovosť vráti, ak je dlh uhradený, alebo ak bol ukončený osobitný colný režim iný než konečné použitie, dohľad nad tovarom na konečné použitie, alebo dočasné uskladnenie sa riadne skončilo.

Zloženie hotovosti je rovnocenné predloženiu dokladu o vinkulovaní vkladu v banke v prospech colného úradu, alebo bezhotovostnému prevodu na jeho účet.

Záruka v hotovosti sa použije na úhradu dovozného alebo vývozného cla, ak colný dlh nie je dobrovoľne splnený v stanovenej lehote, alebo ak s takouto úhradou cla súhlasí deklarant. Súhlas však musí vysloviť pred uplynutím tejto lehoty. Prebytok poskytnutej záruky colný úrad bez zbytočného odkladu vráti osobe, od ktorej sa požadovala. Zložením peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu môže byť poskytnutá záruka na colný dlh, ktorý neprevyšuje sumu 1 500 eur.

V colnom režime tranzit je možné aj naďalej použiť jednotlivú záruku vo forme záručných dokladov, ktorých maximálna výška bola zvýšená na 10 000 €, s dobou platnosti jeden rok od vydania.

Celková záruka

Celková záruka je záruka jedného držiteľa, ktorý ju môže využívať na viacero operácií v rámci referenčnej sumy. Na účely využívania celkovej záruky je potrebné, aby mal deklarant od colného úradu vydané povolenie. Výšku celkovej záruky je po novom možné znížiť aj pri iných colných režimoch ako je režim tranzit . V niektorých prípadoch možno od záruky úplne upustiť. V prípade celkovej záruky nie je možné ju poskytnúť zložením peňažných prostriedkov v hotovosti.

V zmysle nových colných predpisov týkajúcich sa záruk za colný dlh a iné platby je možné využívať, tzv. medzinárodnú záruku. Tá je platná aj v iných členských štátoch EÚ, čo bolo možné doteraz využívať iba pri colnom režime tranzit.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

(14. 09. 2016)

Archív noviniek