Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Upozornenie na povinnosť ukladania účtovných závierok

BRATISLAVA, 31.07.2020: Finančná správa pokračuje v proklientskych opatreniach. Najnovšie svojich klientov upozorní na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok (RÚZ). Finančná správa opäť monitorovala plnenie povinností jednotlivých daňových subjektov pri podávaní účtovných závierok.

Finančná správa chce byť partnerom svojich klientov. Pravidelne preto rozposiela priateľské upozornenia (softwarning), v ktorých klientov upozorňuje na splnenie svojich povinností. K doterajším približne päťdesiatim takýmto upozorneniam pribudne ďalší softwarning – upozornenie na potrebu ukladania dokumentov (účtovnej závierky) do RÚZ.

Finančná správa rozpošle firmám, ktoré neuložili svoje účtovné závierky, upozornenie na splnenie si tejto povinnosti. Ukladať dokumenty do RÚZ totiž klientom/účtovným jednotkám vyplýva zo zákona o účtovníctve. Finančná správa si však uvedomuje, že k nesplneniu tejto povinnosti nemusel firmy viesť len úmysel, ale napríklad aj časová zaneprázdnenosť či obyčajná neznalosť tejto povinnosti. V najnovšom softwarningu preto požiada dotknutých klientov, aby si overili správnosť podania dokumentov (účtovných závierok) za predchádzajúce účtovné obdobie. V prípade, ak účtovné závierky neuložili do RÚZ, majú tak urobiť.  

Opakovane neuložilo účtovnú závierku až 26 726 účtovných jednotiek. Finančná správa však chce aj v tomto prípade podať pomocnú ruku. Ak subjekt vykoná nápravu do 30.9.2020, daňový úrad prihliadne na snahu takýchto klientov riadne si plniť svoje zákonné povinnosti.  

Termín uvedený v liste, ktorý zašle finančná správa ešte dnes, neplatí pre účtovné závierky za rok 2019. Podľa ustanovení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 totiž lehota na uloženie dokumentov (účtovných závierok) za rok 2019 a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za toto zdaňovacie obdobie ešte neuplynula.

Zasielaním takýchto priateľských upozornení chce finančná správa pomáhať svojim klientom a upozorňovať ich na ich povinnosti, aby im pomohla vyvarovať sa potenciálnym sankciám či pokutám. Aj preto v najnovšom softwarningu pripojí aj informáciu, akým spôsobom je možné správne účtovnú závierku do registra uložiť.

 O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie, ktoré je jedným z prvkov modernizácie finančnej správy a slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie. Projekt spustila finančná správa v roku 2017 a pokračuje v ňom rozširovaním aj v roku 2020.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 301 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 07. 2020)

Archív noviniek