Preskočiť na hlavný obsah

Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?

BRATISLAVA – 20.1.2016: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) zaviedla od 1. januára 2016 významnú zmenu - osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Podnikatelia môžu odvádzať DPH do štátneho rozpočtu až vtedy, keď im uhradí faktúru ich odberateľ. Cieľom zavedenia osobitnej úpravy je zlepšiť podmienky pre podnikanie malých firiem, ktorým ich odberatelia neuhradia faktúry za dodané tovary alebo služby.

Doteraz: Daňová povinnosť vznikla platiteľovi DPH dňom dodania tovaru alebo služby. Podstatná nebola úhrada za dodané tovary alebo služby, ale skutočnosť, že došlo k dodaniu tovaru alebo služby.. Platiteľ DPH odvádzal do štátneho rozpočtu vlastnú daňovú povinnosť vyčíslenú z rozdielu medzi DPH na výstupe a DPH na vstupe, pričom tovary a služby dodané platiteľom dane nemuseli byť odberateľmi uhradené.
Po novele: Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby znamená, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až momentom prijatia platby za plnenie od odberateľa. Rovnako odpočítanie DPH z prijatých plnení bude možné najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zaplatené za plnenie dodávateľovi.
Príklad: Spoločnosť, ktorá je mesačným platiteľom DPH dodala tovar 14. októbra 2015. Podľa doterajšej úpravy musela odviesť DPH do 25. novembra 2015 bez ohľadu na to, či faktúra za dodaný tovar bola zaplatená, alebo nie. Na základe zavedenia osobitnej úpravy sa bude môcť platiteľ dane rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy, ak bude spĺňať zákonom o DPH stanovené podmienky a DPH bude platiť až potom, ako bude faktúra za dodaný tovar alebo službu zaplatená.

Pre uplatňovanie osobitnej úpravy sa môžu rozhodnúť len platitelia dane (usadení v tuzemsku), ktorí spĺňajú zákonom ustanovené podmienky:

  • ročný obrat nižší ako 100 000 eur za predchádzajúci kalendárny rok a v prebiehajúcom kalendárnom roku odôvodnene predpokladajú, že nedosiahnu obrat 100 000 eur,
  • nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie.

Osobitnú úpravu budú môcť uplatňovať platitelia, ktorí spĺňajú podmienky pre jej uplatňovanie, od prvého dňa ktoréhokoľvek zdaňovacieho obdobia. Túto skutočnosť sú povinní oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu začnú uplatňovať.

Úprava sa vzťahuje len na odplatné dodania tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ dane povinný platiť daň, s výnimkou dodania tovarov a služieb do iného členského štátu EÚ alebo mimo územia EÚ s oslobodením od dane. Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 917 162 291, patricia.macikova@financnasprava.sk

Odklad daňovej povinnosti v súvislosti s osobitou úpravou je na druhej strane spojený s rovnakým princípom v súvislosti s uplatnením práva na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb. Platiteľ dane, ktorému vzniká daňová povinnosť až na základe prijatej platby, si z prijatých tovarov a služieb môže odpočítať daň najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil za plnenie svojmu dodávateľovi.

Ak je platiteľ dane, ktorému vzniká daňová povinnosť na základe prijatej platby, v pozícii dodávateľa, táto skutočnosť ovplyvní aj jeho odberateľov – platiteľov dane, ktorým právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb vzniká v rovnaký deň ako vzniká daňová povinnosť dodávateľovi, t.j. až keď platiteľ dane (odberateľ) zaplatí dodávateľovi za tovar alebo službu.

Každá faktúra okrem zjednodušených faktúr podľa zákona o DPH musí obsahovať informáciu "daň sa uplatňuje na základe prijatia platby", aby odberateľ vedel, že si DPH môže odpočítať až po jej uhradení. Text je potrebné napísať do faktúry už pri jej vystavení a nie je možné ho neskôr doplniť. V opačnom prípade vznikne daňová povinnosť dodaním tovaru alebo služby.

V súvislosti s uplatňovaním osobitnej úpravy je samostatne upravený aj postup pri odpočítaní dane, odpočítaní dane pri registrácii pre daň, oprave základu dane a oprave odpočítanej dane.

V prípade, že sa platiteľ dane rozhodne pre skončenie uplatňovania osobitnej úpravy, túto osobitnú úpravu je povinný uplatňovať až do konca kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámil daňovému úradu. Okrem dobrovoľného skončenia uplatňovania osobitnej úpravy zákon o DPH uvádza skutočnosti, na základe ktorých je platiteľ dane povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy.

Daňový úrad za nesplnenie povinností uloží pokutu až do výšky 10 000 eur, pričom pri uložení sankcie prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Platitelia dane, ktorí oznámili začatie uplatňovania osobitnej úpravy budú zverejnení na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR a taktiež tí, ktorí daňovému úradu oznámia skončenie uplatňovania osobitnej úpravy.

Vzory oznámení o začatí a skončení uplatňovania osobitnej úpravy zverejní FR SR na portáli FS.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

(20. 01. 2016)

Archív noviniek