Preskočiť na hlavný obsah

Z úradnej moci sme zaregistrovali už vyše 29-tisíc subjektov

BRATISLAVA – 17.05.2023: Už vyše 29- tisíc daňovníkom finančná správa od začiatku tohto roka uľahčila registráciu na daň z príjmov. Nemuseli ju totiž podávať sami, ale správca dane ich zaregistroval z úradnej moci a bez potrebných tzv. „papierovačiek“.  Jedinou podmienkou je ich zápis v Živnostenskom registri alebo Obchodnom registri.

Od 01. januára 2023 finančná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces, a to registráciu z úradnej moci. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 01. januára 2023, zo zdrojových registrov - z Obchodného registra a Živnostenského registra.

Registrácia z úradnej moci predstavuje významný posun v proklientskom prístupe k daňovým subjektom.  Pre podnikateľov zapísaných v registri RPO na základe údajov z Obchodného registra alebo Živnostenského registra sa ruší povinnosť podať  žiadosť o registráciu na daň z príjmu daňovému úradu v papierovej, alebo elektronickej podobe. Pre daňové subjekty to znamená zníženie administratívnej záťaže a úsporu času.

Od začiatku tohto roka do konca apríla 2023 finančná správa týmto spôsobom zaregistrovala 21.567 fyzických osôb a 7640 právnických osôb.

Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti. Daňový úrad týmto daňovým subjektom automaticky zašle elektronický úradný dokument - rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.

Pre daňové subjekty, ktoré nie sú zapísané do RPO zo zdrojových registrov – Obchodný register a Živnostenský register, platí naďalej legislatívna povinnosť podať žiadosť o registráciu. Finančná správa eviduje takto zaregistrovaných 6851 daňových subjektov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 418 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 05. 2023)

Archív noviniek