Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Úspechy počas predsedníctva

BRATISLAVA – 27.02.2017: Počas slovenského predsedníctva v  Rade EÚ finančná správa predsedala skupine pre colnú spoluprácu. Medzi priority tejto skupiny patrili spolupráca colných správ v boji proti terorizmu a výmena colných informácií s tretími krajinami.  

Polročné slovenské predsedníctvo v Rade EÚ prinieslo úlohy aj pre finančná správu. Išlo predovšetkým podpora Ministerstva financií SR pri vedení rokovaní v pracovných skupinách pre daňové otázky a colnú úniu. Zároveň sme viedli rokovania pracovnej skupiny pre colnú spoluprácu.   

Počas nášho predsedníctva sa uskutočnilo druhé pilotné rokovanie vysokých predstaviteľov colných správ, témou ktorého bola úloha colníctva v boji proti terorizmu a možnosti zlepšenia financovania colníctva v oblasti budovania IT systémov a technického vybavenia na vonkajšej hranici. Závažnosť a strategická povaha tém, ktorým musí colníctvo permanentne čeliť, ako aj  absencia stálej štruktúry na vysokej úrovni pre oblasť colníctva, viedli k odsúhlaseniu nášho návrhu na zriadenie stálej platformy generálnych riaditeľov colných správ na riešenie strategických otázok colníctva v Rade EÚ. 

V záujme zlepšenia zastúpenia EÚ v medzinárodných organizáciách sa členské štáty dohodli na návrhu neformálnej dohody o postupe pre nomináciu spoločného kandidáta na manažérske pozície v Svetovej colnej organizácii (WCO), vrátane postu generálneho tajomníka. Nastolili sme aj závažnú otázku potreby zlepšenia výmeny colných informácií s tretími krajinami.  

Najväčším podujatím, ktoré finančná správa organizovala, bola trojdňová medzinárodná konferencia s témou „Schválený hospodársky subjekt“, ktorej sa zúčastnilo viac než 150 zástupcov colných správ z celého sveta, súkromného sektora i medzinárodných organizácií. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(27. 02. 2017)

Archív tlačových správ