Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Verejné obstarávanie pre podporné systémy

BRATISLAVA, 31.05.2019: Finančná správa vyhlásila dve verejné obstarávania pre podporné systémy. Jedno sa týka zabezpečenia poskytovania služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém eKasa a druhé dodávky služieb, poskytovania podpory a rozvoja informačného systému finančnej správy – tzv. PKI. Výzvy zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky týkajúcej sa poskytovania služieb infraštruktúry verejných kľúčov je 18 mil. eur bez DPH a predpokladaná hodnota zákazky PKI je 14,4 mil. eur. V oboch prípadoch ide o zákazky uzatvárané na viac rokov.   

Finančná správa vyhlásila dve verejné obstarávania. Jedno obstarávanie súvisí priamo s projektom eKasa, tj. online pripojením pokladníc na finančnú správu. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém eKasa – t.j. poskytovanie služieb externej certifikačnej autority, s neskôr predpokladaným vybudovaním internej certifikačnej autority. Produkty a služby tejto certifikačnej autority budú slúžiť v rámci zabezpečenia dôveryhodnosti a bezpečnosti komunikácie pokladníc s centrálnym riešením projektu eKasa v prostredí finančnej správy. Predpokladaná hodnota tejto verejnej nadlimitnej súťaže je 18 mil. eur bez DPH. 

V druhom prípade ide o dodávku služieb pre ďalší rozvoj systému elektronických podpisov PKI finančnej správy. Systém PKI finančnej správy je využívaný ostatnými informačnými systémami finančnej správy. Produkty a služby, poskytované systémom PKI, súvisia s vytváraním optimálnych podmienok pre tvorbu a použitie elektronických podpisov v rámci informačných systémov finančnej správy a ich používateľov. Predpokladaná hodnota zákazky uvedenej verejnej nadlimitnej súťaže je vypočítaná na 14,4 mil. eur bez DPH. 

Ponuky je v oboch prípadoch možné prekladať elektronicky do 08.07.2019, kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena. Po otvorení a vyhodnotení ponúk bude nasledovať elektronická aukcia. Finančná správa v oboch prípadoch uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o poskytovaní služieb s úspešným uchádzačom na 5 rokov. 

Cieľom finančnej správy je vybrať dodávateľa, ktorý je schopný garantovať a dodať uvedené služby v požadovanej kvalite a rozsahu. Uchádzači musia preto pri oboch zákazkách dostatočne preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť. Všetky podmienky súťaže a pokyny pre záujemcov sú obsiahnuté priamo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a v súťažných podkladoch.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 05. 2019)

Archív noviniek