Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Verejná vyhláška o priamom predaji hnuteľných vecí

KOŠICE –13.06.2017: Colný úrad Košice vydal Vyhlášku o priamom predaji hnuteľných vecí, v ponuke je textil, či kryty na mobilné telefóny. 

Colný úrad Košice vydal Vyhlášku o priamom predaji hnuteľných vecí, predmetom ktorého je 1. položka - textil v množstve 276 kusov, pričom minimálna cena je 205,45 €, 2. položka - 10 dielna súprava hrncov, s minimálnou cenou 5 €, 3. položka - rôzny textilný tovar v množstve 2764 kusov s minimálnou cenou 1018,70 € a 4. položka - kryty na mobilné telefóny v počte 9 kusov s minimálnou cenou ponuky 4,50 €. 

Tovar sa predáva bez záruky a tovar nie je možné zakúpiť po jednotlivých kusoch. Priameho predaja
sa môže zúčastniť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a právnická osoba. Záujemca o predmet priameho predaja je povinný doručiť poštou alebo osobne Colnému úradu Košice, Komenského 39/A,      040 01 Košice písomnú cenovú ponuku v uzavretej obálke s označením „Priamy predaj-neotvárať“! a uvedením značky 73/792726/2017 najneskôr do 23.6.2017, pričom rozhodujúci dátum je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum osobného doručenia cenovej ponuky na Colný úrad Košice. 

Písomná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti: adresát, meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby, meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie alebo obchodné meno, sídlo, IČO právnickej osoby, záväzná cenová ponuka s označením čísla položky, ku ktorej sa vzťahuje, dátum a vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu a telefonický kontakt. 

Termín obhliadky: 16.6.2017 v čase od 10,00 do 11,00 hod. v priestoroch Colného úradu Košice na Kukučínovej ulici č.1. 

Termín otvárania obálok: 28.6.2017 o 09.00 hod. v priestoroch Colného úradu Košice, Komenského 39/A, 040 01  Košice.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou, proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 61 kB; nové okno]

(14. 06. 2017)

Archív noviniek