Preskočiť na hlavný obsah

Verejné obstarávanie na dodávku materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení

BRATISLAVA, 23.01.2019: Finančnej správe vyprší koncom apríla existujúca rámcová dohoda na zabezpečenie spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia. Vyhlásila preto nové verejné obstarávanie na predmet nadlimitnej zákazky na zabezpečenie tohto tovaru pre všetky pracoviská finančnej správy, vrátane súvisiacich služieb a rozvozu. S víťazným uchádzačom uzavrie rámcovú dohodu na 36 mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,7 mil. eur bez DPH.  

Ponuky je možné prekladať elektronicky do 08.03.2019, kritériom vyhodnotenia ponúk bude najnižšia celková cena za celý predmet zákazky. Po otvorení a vyhodnotení ponúk bude nasledovať elektronická aukcia. S uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky, uzavrie finančná správa rámcovú dohodu na obdobie 36 mesiacov, prípadne do vyčerpania finančného limitu, ktorý bude výsledkom elektronickej aukcie. 

Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia,  t.j. dodanie pások, termopapiera, valcov, tonerových a atramentových náplní pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia podľa špecifikácie a predpokladaného množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava na jednotlivé pracoviská finančnej správy, na ktorých pracuje spolu približne 9 400 zamestnancov, vyloženie tovaru na mieste dodania, odvoz použitých obalov na prepravu a odvoz použitého spotrebného materiálu (t.j. použitých pások pre tlačiarne, valcov, tonerových a atramentových náplní) z jednotlivých pracovísk finančnej správy za účelom ich ekologickej likvidácie. 

Finančná správa s víťazným uchádzačom uzavrie rámcovú dohodu, na základe ktorej bude následne čerpať tovar prostredníctvom písomných objednávok v závislosti od aktuálnych potrieb a dostupných finančných prostriedkov. 

Všetky podrobnosti predmetu zákazky a pokyny pre záujemcov sú dostupné priamo vo Vestníku verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Finančná správa oznámenie o vyhlásení spomínaného verejného obstarávania zverejnila vo vestníku Európskej únie aj vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie SR. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(23. 01. 2019)

Archív noviniek