Preskočiť na hlavný obsah

Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu

BRATISLAVA – 22.1.2016: Novela zákona o DPH zavádza zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu (NO) v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Nové podmienky na účely posúdenia disciplíny platiteľa a následné rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu sa v zmysle prechodného ustanovenia prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie december 2015. Na druhej strane sa sprísňuje postup voči osobám, ktoré neumožnia vykonať daňovú kontrolu nadmerného odpočtu. 

Doteraz: Bežná lehota na vrátenie nadmerného odpočtu je do 30 dní od podania daňového priznania  za  zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, za ktoré nadmerný odpočet vznikol.  V skrátenej lehote mohol byť nadmerný odpočet platiteľovi  vrátený len pri nulovom stave nedoplatkov po dobu 12 mesiacov, pri splnení ďalších podmienok. 

Podľa novely: Bežná lehota na vrátenie nadmerného odpočtu zostáva bez zmeny.  V skrátenej lehote do 30 dní od lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie, za ktoré nadmerný odpočet vznikol, bude NO vrátený pri splnení nasledovných podmienok:

  • za posledných 6 mesiacov nemá platiteľ daňové nedoplatky, colné nedoplatky a nedoplatky na odvodoch poistného (zákon teda po novom skrátil posudzovanie  doby pre nedoplatky z 12 mesiacov na 6 mesiacov),
  • nedoplatky na daniach a cle voči daňovému úradu a  colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného  nemôžu  v úhrne presiahnuť sumu 1 000 eur (doteraz bola 0). 

Ostatné podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu zostávajú nezmenené t.j zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac a platiteľ je registrovaný pre DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením obdobia, za ktoré nadmerný odpočet vznikol. 

Novelou zákona o DPH sa ustanovuje lehota na vrátenie nadmerného odpočtu aj v prípade, ak platiteľ dane pri zrušení registrácie pre daň v daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie uplatňuje  nadmerný odpočet.  Ak platiteľovi dane vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období,  v ktorom prestal byť platiteľom dane, nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.  

Pri neumožnení vykonať daňovú kontrolu sa novelou zákona o DPH mení lehota zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu zo 6 mesiacov na 3 mesiace. Ak platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly do troch mesiacov odo  dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom tretieho mesiaca, a to vo výške, v akej jeho vznik bol uplatnený v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní.  

Skrátená lehota v znení zákona účinnom od 1.1.2016 sa vzťahuje na nadmerné odpočty uplatnené najskôr za zdaňovacie obdobie, ktorým je január 2016.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138 kB; nové okno]

(22. 01. 2016)

Archív noviniek