Preskočiť na hlavný obsah

Súkromná výroba destilátu sa neruší

BRATISLAVA – 30.12.2020: Súkromné osoby budú môcť naďalej vyrábať destiláty. Poslanci Národnej rady SR upustili od pôvodného zámeru Ministerstva financií zrušiť súkromné pálenie destilátov. Finančná správa upozorňuje, že výrobcovia destilátu musia naďalej plniť prísne podmienky,

Aj po 1. januári 2021 budú môcť súkromné osoby páliť destiláty. Nestačí však mať len kúpené destilačné zariadenie, na pálenie destilátu musia súkromné osoby plniť prísne podmienky. Občania, ktorí si kúpia destilačné zariadenie, musia jeho nadobudnutie do 15 dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Navyše, pred samotnou výrobou musia prejsť na colnom úrade evidenčným konaním. Zaradených do evidencie je v súčasnosti 31 súkromných výrobcov destilátu.

Súkromne páliť môžu občania len v  mieste ich trvalého pobytu, alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada. Použiť pritom môžu výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti. Finančná spáva upozorňuje, že takto vyrobený domáci destilát sa nemôže predávať, slúžiť má výhradne na súkromnú spotrebu. 

Výrobca destilátu musí tiež podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 l čistého alkoholu, a to do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáveru destilačného zariadenia colným úradom a zaplatiť aj spotrebnú daň. Súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur (na predmetné množstvo destilátu sa uplatní znížená sadzba dane, t. j. 5,40,- eura/1 liter 100 % destilátu). 

Bez splnenia týchto podmienok nie je možné vyrábať destilát legálne. Navyše, nesplnením niektorej z vyššie uvedených povinností sa vystavuje osoba pokute a aj podozreniu z trestného činu podľa § 253 (nepovolená výroba liehu) Trestného zákona. 

Finančná správa preto odporúča, aby osoby, ktoré majú záujem o súkromnú výrobu destilátu, sa v prípade nejasností ohľadne zákonných povinností obrátili na call centrum finančnej správy (voľba č. 5), prípadne miestne príslušný colný úrad, a to ešte pred nadobudnutím destilačného zariadenia.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 12. 2020)

Archív noviniek