Preskočiť na hlavný obsah

Nové podmienky pre súkromnú výrobu destilátu

TRENČÍN – 18.12.2018: Okrem tradičného pálenia ovocného kvasu v pestovateľských páleniciach bude možné od 01.01.2019 vyrábať destilát i súkromne. Potrebné je ale splniť niekoľko podmienok.  Navyše aj v prípade súkromnej výroby destilátu je potrebné podať colnému úradu príslušné daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú dať z liehu.

Od nového roku si už aj súkromné osoby budú môcť vyrábať destilát. Príslušný zákon však určuje prísne podmienky, za ktorých to bude možné. Medzi tie základné patrí: dovŕšenie veku fyzickej osoby 21 rokov, fyzická osoba v uplynulých troch rokoch nesmie byť trestaná za nepovolenú výrobu liehu alebo nesmela spáchať v tomto období priestupok, ktorým porušila predpisy vzťahujúce sa pálenie ovocného kvasu v pestovateľských páleniciach alebo pri súkromnej výrobe liehu.

Vyrábať bude možné destilát, ktorý obsahuje menej ako 86 objemových percent etylalkoholu, najviac v objeme 25 litrov čistého alkoholu (t.j. 50 litrov 50 %-ého vyrobeného destilátu) na fyzickú osobu, resp. pre celú domácnosť spoločne. Výroba destilátu môže prebiehať v najviac 100-litrovom, na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení vo výlučnom vlastníctve fyzickej osoby. Výroba destilátu musí prebiehať v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní tejto osoby. Na výrobu destilátu je možné použiť ovocie výhradne z vlastnej pestovateľskej činnosti, prípadne med z vlastnej produkcie. Vyrobený destilát nesmie byť predmetom predaja alebo iného uvádzania na trh.

Súkromný výrobca destilátu musí absolvovať aj všetky administratívne povinnosti. Nadobudnutie destilačného zariadenia v lehote do 15 dní odo dňa tejto skutočnosti musí oznámiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR). Držbu destilačného zariadenia musí oznámiť aj colnému úradu. Následne musí požiadať príslušný colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu, a to do 15 dní odo dňa doručenia písomného potvrdenia o držbe destilačného zariadenia z MPaRV SR. Colný úrad opatrí toto zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo použitiu tohto zariadenia bez povolenia colného úradu. Až po tom, ako colný úrad vydá potvrdenie o zaradení do evidencie súkromných výrobcov destilátu, je fyzická osoba oprávnená vyrábať svoj destilát.

Súkromný výrobca liehu doručí colnému úradu oznámenie o plánovanej výrobe najneskôr 3 pracovné dni pred dátumom výroby destilátu. Dňom plánovanej výroby však nesmie byť deň pracovného pokoja, napríklad nedeľa alebo štátny sviatok. Vedenie príslušnej evidencie o vyrobenom destiláte je taktiež nevyhnutnosťou. 

Treba tiež zdôrazniť, že aj v prípade súkromnej výroby destilátu je potrebné podať colnému úradu príslušné daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú dať z liehu - 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda  v prípade 50 %-ého vyrobeného destilátu je to 2,70 eura za 1 liter. V praxi to znamená, že do troch pracovných dní od začatia výroby liehu, teda odo dňa prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom, súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur. 

Colníkom v súvislosti so súkromnou výrobou destilátu pribudnú nové oprávnenia a povinnosti. Finančná správa zintenzívni vykonávanie daňového dozoru, a to nielen vo vzťahu k súkromným výrobcom destilátu, ale aj vo vzťahu k vyhľadávacej činnosti colných úradov zameranej na zisťovanie liehu nachádzajúceho sa v daňovom voľnom obehu v rozpore s právnymi predpismi.    

Viac informácií o tejto téme môžete nájsť na portáli finančnej správy, [nové okno] vo videu, [nové okno]  ktoré sumarizuje nové podmienky alebo kontaktujte infolinku 048/43 17 222.

Trenčiansko je považované za kraj páleníc. V územnom obvode Colného úradu Trenčín je ich 58, čo je necelá tretina z celkového počtu registrovaných pestovateľských páleníc (viac ako 200) na celom území Slovenska. Aj vzhľadom na to, že Trenčiansky samosprávny kraj patrí medzi kraje s menšou rozlohou, je toto prirovnanie viac ako výstižné.

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(18. 12. 2018)

Archív noviniek