Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Výroba liehu v pestovateľských páleniciach ovocia

BANSKÁ BYSTRICA – 04. 11. 2014: V banskobystrickom kraji ponúka svoje služby celkovo 29 pestovateľských páleníc ovocia, v ktorých môžu pestovatelia pre využitie vlastnej domácnosti spracovať svoj kvas. Zákon neumožňuje legálnu výrobu destilátov bez potrebných povolení na prevádzkovanie pestovateľskej pálenice ovocia.

Osoba, ktorá chce prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie osvedčenia o registrácii v zmysle zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Súčasťou tejto žiadosti je zároveň aj povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia vydané Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dôležité je taktiež splnenie podmienok ustanovených pre technologické zariadenie na výrobu liehu, ktoré sú ustanovené osobitým predpisom.

Zákonom stanovený limit pre pestovateľa a jeho domácnosť v jednom výrobnom období je 43 litrov čistého alkoholu, pričom jedno výrobné obdobie v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia trvá od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. V prípade, ak si pestovateľ nechá vyrobiť lieh v zákonom stanovenom limite, zaplatí za toto množstvo zníženú sadzbu spotrebnej dane z liehu, vo výške 50% zo základnej sadzby dane, ktorá je ustanovená na 1 080 eur za hektoliter čistého 100% alkoholu. Prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice môže vyrobiť lieh pre pestovateľa len na základe jeho žiadosti. Z takto vyrobeného liehu zároveň prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice zaplatí spotrebnú daň, ktorú následne vyberie od pestovateľa pri preberaní liehu. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani uvádzania na trh.

V prípade zistenia nelegálnej výroby liehu colný úrad takýto lieh takejto osobe zabezpečí a uloží jej pokutu vo výške najmenej 3 319 eur. Nelegálne pálenie a držba výrobného zariadenia sú trestným činom a osobe, ktorá poruší zákon hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Finančná správa bojuje proti nelegálnemu páleniu liehu nielen pravidelnými kontrolami, ale aj informačnou činnosťou zameranou predovšetkým na ochranu zdravia spotrebiteľa. Konzumácia nelegálne vyrobeného liehu môže mať závažné dôsledky, ako napr. trvalé poškodenie zdravia alebo smrť. Nelegálne výrobné zariadenie nie je hlavne z hľadiska použitého materiálu na požadovanej kvalitatívnej úrovni a podomácky vyrobené destiláty obsahujú zvýšené hodnoty aldehydov, acetónov, či karcinogénnych látok.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 145 kB]

(04. 11. 2014)

Archív noviniek