Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Vyššia daň v Grécku

BRATISLAVA – 04. 07. 2016: Podnikatelia z oblasti telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania či elektronických služieb pozor. Pri využívaní služieb cez Mini one stop shop (MOSS) platia pre Grécko nové pravidlá. V súvislosti s podávaním daňových priznaní pre za zdaňovacie obdobie II.Q/2016 platí, že od 1.6.2016 došlo v Grécku k zmene uplatňovanej štandardnej sadzby DPH z 23% na 24%.

Pri vypĺňaní formulára daňového priznania k DPH MOSS je potrebné postupovať v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), v zmysle ktorého, ak v jednom členskom štáte došlo k zmene sadzby DPH uprostred štvrťroka, vo formulári daňového priznania k DPH MOSS sa vyplnia dva riadky, pričom zdaniteľná osoba uvedie rovnaký členský štát spotreby a štandardnú sadzbu DPH platnú pre danú časť zdaňovacieho obdobia.

Daňové priznanie k DPH MOSS sa predkladá elektronicky za každý kalendárny štvrťrok a to aj vtedy ak telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby neboli dodané. Daňové priznanie k DPH MOSS sa podáva do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva.

Podanému daňovému priznaniu k DPH MOSS bude vygenerované a pridelené jedinečné referenčné číslo, ako jedinečný identifikátor podaného daňového priznania. Jedinečné referenčné číslo pozostáva z kódu krajiny, IČ DPH, zdaňovacieho obdobia a verzie podania. Príklad vygenerovaného a prideleného referenčného čísla: SK/SKXXXXXXXXXX/Q2.2016 verzia: 20160720161426. Po podaní daňového priznania k DPH MOSS budú podnikateľovi okrem vygenerovaného a prideleného jedinečného referenčného čísla oznámené aj ďalšie informácie, týkajúce sa výšky daňovej povinnosti, čísla bankového účtu, spôsobu označenia platby dane a koniec lehoty na zaplatenie priznanej daňovej povinnosti. Kópia týchto inštrukcií bude subjektom zaslaná na e-mail, ktorý  uviedli vo formulári žiadosti o registráciu do osobitnej úpravy.

Daňovú povinnosť (celkovú daň) je subjekt  povinný uhradiť v eurách do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.  Platba dane sa uhrádza na účet 501147 – OÚD/8180, ktorý je určený pre osobitnú úpravu uplatňovania dane (MOSS) a bol daňovníkovi oznámený pri registrácii do osobitnej úpravy. Platba dane, ktorá sa týka konkrétneho daňového priznania k DPH MOSS, musí odkazovať na jedinečné referenčné číslo daňového priznania k DPH MOSS. Z uvedeného dôvodu musí byť platba dane označená vygenerovaným a prideleným jedinečným referenčným číslom a verziou príslušného daňového priznania vo formáte, v akom boli oznámené pri podaní daňového priznania.  Jedinečné referenčné číslo a verzia daňového priznania sa pri úhrade uvedú do informácie pre príjemcu. Z dôvodu zjednotenia postupu je potrebné, aby bol variabilný symbol uvedený  v zmysle predpisov o spôsobe označovania platby dane. Príklad variabilného symbolu za druhý štvrťrok 2016: 1100422016.

Upozornenie: Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania alebo na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane. Z uvedeného dôvodu je potrebné zohľadniť dobu trvania prevodu.

V prípade problémov kontaktujte call centrum finančnej správy 048/431 72 22.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 231 kB; nové okno]

(04. 07. 2016)

Archív tlačových správ