Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Daňový poriadok po novom - vytýkacie konanie

BRATISLAVA, 9.2.2016: Jednoduchšie opravy v daňovom priznaní, ktoré nemajú vplyv na výšku dane. Aj takáto zmena platí od januára.

Doteraz: Ak sa daňový subjekt pomýlil pri vypisovaní daňového priznania, napríklad nesprávne určil štatistický údaj SK NACE alebo pozabudol napísať na jednu stranu daňové identifikačné číslo, správca dane ho vo vytýkacom konaní vyzval, aby nedostatky v priznaní odstránil.

Po novom: Správca dane môže odstrániť nedostatky daňového priznania, ktoré nemajú vplyv na výšku dane z úradnej moci sám. Novela zároveň zmenila následky neuposlúchnutia výzvy správcu dane na odstránenie nedostatkov podaného daňového priznania v závislosti od toho, či nedostatky majú alebo nemajú vplyv na výšku dane alebo sumy, ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných predpisov vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok (napríklad daňový bonus, zamestnanecká prémia, nadmerný odpočet).

  • ak ide o nedostatky, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo sumy, ktorú mal daňový subjekt vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok, správca dane vykoná u subjektu daňovú kontrolu alebo vyrubí daň vyrubovacím rozkazom v skrátenom vyrubovacom konaní,
  • ak ide o nedostatky, ktoré nemajú vplyv na daň, resp uplatnený nárok, správca dane odstráni nedostatky podaného daňového priznania sám bez súčinnosti s daňovým subjektom.
    • pokiaľ má k dispozícii potrebné údaje na ich odstránenie (napr. číslo SK NACE, DIČ, zdaňovacie obdobie), zákon nestanovuje správcovi dane povinnosť oboznámiť daňový subjekt s odstránením
    • nedostatkov z úradnej moci.
    • ak nemá k dispozícii potrebné údaje na ich odstránenie, môže vykonať daňovú kontrolu.

Iný následok je pri daňovom priznaní, ktoré nie je podpísané alebo nie je podané na tlačive platnom na príslušné zdaňovacie obdobie. Správca dane zašle daňovému subjektu výzvu na odstránenie týchto nedostatkov a pokiaľ daňový subjekt výzve nevyhovie v požadovanom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa daňové priznanie za nepodané. Túto skutočnosť správca dane daňovému subjektu oznámi.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 137 kB; nové okno]

(09. 02. 2017)

Archív tlačových správ