Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodný deň colníctva

BRATISLAVA – 26.01.2022: Od roku 1983 si 26. január pripomíname ako Medzinárodný deň colníctva na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. Každoročne sa k oslavám pridávajú aj príslušníci colnej časti finančnej správy. Generálny tajomník Svetovej colnej organizácie (WCO) Kunio Mikuryia udeľuje čestné uznania tým, ktorí prispeli k naplneniu cieľom určenej témy.

Päť ozbrojených príslušníkov finančnej správy získalo tohtoročné ocenenie Svetovej colnej organizácie. Naplnili totiž ciele tohtoročnej témy „Urýchlenie digitálnej transformácie colných správ zavedením dátovej kultúry a budovaním dátového ekosystému“ (Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem). Oblasť colníctva zhromažďuje a analyzuje množstvo údajov. Vďaka rozvoju digitálnych technológií môžu colné správy využívať dáta z  vládnych inštitúcií, komerčne dostupných databáz a informačných platforiem a použiť ich na zlepšenie kvality boja proti podvodom, výberu príjmov či  meranie výkonnosti colníkov.

Najväčšie prekážky pri vytváraní organizácie, ktorá uprednostňuje rozhodovanie založené na údajoch, sú podľa WCO kultúrne. Pri udržiavaní dátovej kultúry je potrebné, aby vrcholoví manažéri stanovili očakávanie, že rozhodnutia musia byť založené na údajoch. WCO očakáva od colných organizácií zvýšenie gramotnosti, aby colníci vedeli presne interpretovať a analyzovať dostupné údaje. Podľa nej  by sa mala začleniť veda o údajoch aj do učebných osnov pre novoprijatých colníkov.

Colné správy by takisto mali zdieľať svoje dáta s verejnosťou, akademickou obcou, aby tak prezentovali svoju činnosť. Zdieľanie analýz s inými vládnymi agentúrami zase pomôže zviditeľniť colné správa pri tvorbe politiky a získavaní potrebných finančných zdrojov. Organizácie ako Svetová banka, Medzinárodný menový fond, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, agentúry OSN (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu alebo Medzinárodný obchodné centrum) využívajú colné údaje pri prideľovaní zdrojov a  posudzovaní vplyvu modernizačných projektov.

WCO bude naďalej skúmať spôsoby zhromažďovania a zdieľania údajov o colných správach s cieľom zlepšiť spôsob, akým sa zabezpečuje budovanie kapacít, vykonávať hodnotenia založené na údajoch a spolupracovať s medzinárodnými odborníkmi. Viac opatrení bude prezentovaných v dátovej stratégii WCO, na ktorej sa v súčasnosti pracuje.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 01. 2022)

Archív noviniek