Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Za tovar zo zahraničia nemusíte platiť colné platby hneď

ŽILINA – 08. 08. 2014: Firmy obchodujúce so zahraničím si môžu odložiť platby, ktoré by inak zaplatili pri dovoze. Túto výhodu im umožňujú colné predpisy, ak si uskladnia tovar v colných skladoch. V regióne Žilinského kraja má vydané povolenie na ich prevádzkovanie 11 firiem.

Náročná finančná situácia núti firmy šetriť, kde sa dá. Hľadajú rôzne spôsoby, ktoré im uľahčia podnikanie. Obchodné firmy, ale aj výrobné podniky, ktoré sústreďujú svoje objednávky do tretích krajín, majú možnosť ušetriť čas a finančné prostriedky za dopravu jednorazovým predzásobením. A okrem toho si môžu oddialiť aj platbu za colný dlh.

Európska aj národná legislatíva im ponúka možnosť uskladniť tovar v colných skladoch. Ide o jeden z colných režimov, ktorý umožňuje podnikateľom pri dovoze tovaru, ktorý nemá byť hneď predmetom obchodovania alebo spotrebovania vo výrobe, aby na určitý čas ostal na mieste schválenom colným úradom. Pritom nemusí ísť o všetok tovar, ale len jeho časť. Tým, že sa tovar po preprave na naše územie hneď nedostane na trh, odloží sa aj povinnosť úhrady za colné platby. Zrealizuje sa až po tom, ako sa tovar zo skladu vyskladní.

Výrobné podniky závislé na odbere tovaru z tretích štátov ocenia, keď jednou prepravou pokryjú dodávky tovaru na dlhšie obdobie. Umiestnia ho do colného skladu a vyskladňujú po častiach podľa potrieb vo výrobe. Sklad sa môže nachádzať priamo vo firme. Na prepravných nákladoch môžu ušetriť aj firmy, ktoré sa zameriavajú na obchodovanie s tovarom, ak neplánujú zrealizovať predaj hneď po jeho dopravení. Tiež ho môžu uskladniť v colnom sklade a podľa požiadaviek trhu z neho vyberať. Firmy platia colný dlh len za vyskladnený tovar.Ten nevyskladnený ostáva v sklade pod „colným dohľadom“.

Skladovať tovar v colných skladoch je možné len na základe povolenia vydaného colným úradom. V Žilinskom kraji má k dnešnému dňu povolené prevádzkovať colné sklady 11 prevádzkovateľov. Šiesti z nich spravujú súkromné colné sklady. Pre ne platí, že podnikateľ je prevádzkovateľom skladu, a zároveň si v ňom uskladňuje svoj tovar. V ostatných piatich prípadoch ide o verejné sklady, ktorých prevádzkovateľ nemusí byť zároveň skladovateľom, ale môže umožniť skladovať tovar iným firmám.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 141 kB]

(08. 08. 2014)

Archív noviniek