Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Záchyty colníkov na bratislavskom letisku

BRATISLAVA – 15.04.2019: Bratislavskí colníci na Letisku M. R. Štefánika evidujú za ostatné mesiace viacero prípadov neohlásenej prepravy peňažnej hotovosti v hodnote viac ako 10 000 eur bez toho, aby im túto skutočnosť cestujúci podľa zákona oznámili. Nedávno zachytili u občianky z Ruska neprihlásenú dovážanú sumu 21 900 eur v hotovosti. Pri kontrolách využívajú aj pomoc služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie bankoviek.

Každá fyzická osoba, ktorá vstupuje na územie EÚ a prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 eur a viac, je povinná pri vstupe a výstupe z EÚ podľa colného zákona bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive. [nové okno] Cestujúca prichádzajúca na bratislavské letisko linkou z Moskvy si však túto povinnosť nesplnila. Pri sebe mala peňažné prostriedky v celkovej hodnote 21 900 eur, ktoré u nej colníci pri výkone colnej kontroly odhalili. Dopustila sa tak týmto spôsobom colného priestupku, za čo jej bola na mieste uložená bloková pokuta.

Colníci na bratislavskom letisku sa však nestretávajú len s neohlásenou prepravou hotovosti. Po prvý raz zachytili aj dovoz bezdymových tabakových výrobkov. Išlo o dve značky - HEETS TURQUOISE LABEL a HEETS AMBER LABEL v celkovom pošte 327 kusov, ktoré neboli označené kontrolnou známkou. V batožine ich ukrýval cestujúci z Českej republiky, ktorý priletel na letisko z ukrajinského Kyjeva. Po prílete na colné územie únie podal colné vyhlásenie prechodom cez zelený pruh, v ktorom uviedol, že nemá „nič na preclenie“. Colníci tovar zaistili a cestujúcemu uložili blokovú pokutu. 

Riešili aj prípad zaistenia výtvarného diela (kultúrnej pamiatky ruského umelca), ktorý v príručnej batožine prevážal občan s dvojitým občianstvom Kanady a Ruska. Chcel s ním nastúpiť na leteckú linku do Moskvy, colníci mu však obraz zaistili. Pri kontrole totiž vzniklo podozrenie, že tovar by mohol patriť medzi predmety kultúrnej hodnoty, čo sa aj neskôr potvrdilo. Povolenie na vývoz takýchto predmetov vydáva príslušné ministerstvo kultúry danej krajiny. Cestujúcemu príslušné povolenia na vývoz kultúrnej pamiatky chýbali. Keďže sa v súčasnosti preverujú aj ďalšie okolnosti tohto prípadu, výtvarné dielo zostáva naďalej v rukách colníkov.  

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 04. 2019)

Archív noviniek