Preskočiť na hlavný obsah

Zaistený tovar likvidujeme, ale aj darujeme

MICHALOVCE – 16.07.2021: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce za prvý polrok roku 2021 zlikvidovali množstvo prepadnutého tovaru. Najčastejšie pašovaným tovarom sú stále, cigarety, alkohol, pesticídy. Finančná správa preto upozorňuje cestujúcu verejnosť, že tovar dovážaný v ich batožine musí spĺňať povolené množstevné limity a nesmie ohroziť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.   

Colný úrad Michalovce za prvý polrok roka 2021 zlikvidoval termickým žiarením v spaľovni odpadov 3 551 092 kusov cigariet, 13,776 kg tabakovej suroviny, 6 kg cigaretového odpadu a 92 kusov fejkov športového oblečenia. Termickým žiarením v špecializovanej firme boli zlikvidované aj prípravky na ochranu rastlín a tetrafluóretán v množstve 204 kg.  

Likvidácia 154 litrov čistého alkoholu bola zrealizovaná na čističke odpadových vôd pod dohľadom správcu dane, a to zmiešaním s odpadovou vodou a jej následným prechodom cez technologickú linku, kde dochádza k mikrobiologickému rozloženiu alkoholu. 

Zlikvidovaný bol tiež tovar živočíšneho pôvodu (mäso, slanina, mať, oškvarky, tvaroh, maslo, mliečne výrobky) v množstve 742,5 kg prostredníctvom kafilérie. Pri tomto tovare cestujúci znášajú aj náklady na likvidáciu, ktoré sú im vyrubené na mieste vstupu do SR pri neprepustení tohto tovaru.

V dražbe bol predaný ťahač, prepadnutý v prospech štátu, z dôvodu jeho použitia pri spáchaní trestného činu nezákonného dovozu tovaru. Z rovnakého dôvodu boli zlikvidované aj dodávka a upravený výfuk, a to ekologickým spracovaním starých vozidiel. 

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce denne zaznamenávajú prípady porušení colných a daňových predpisov nielen na hraničných priechodoch susediacich s Ukrajinou, ale aj v colnom pohraničnom pásme a vo vnútrozemí SR. Tovar, ktorý pri výkone colného dohľadu a daňového dozoru príslušníci finančnej správy zaistia, je rôznorodý. Najčastejšie sú to pašované cigarety, alkohol, textil, obuv alebo parfumy porušujúce práva duševného vlastníctva. Zvyčajne z nevedomosti sú dovážané aj zakázané pesticídy či mliečne a mäsové výrobky. Takýto tovar podlieha buď množstevným limitom alebo zákazom a obmedzeniam a ich dovoz je preto nezákonný. Nezákonne dovážaný tovar i tovar nespĺňajúci podmienky na jeho prepustenie do voľného obehu je zaistený alebo zabezpečený, neskôr prepadnutý v prospech štátu a nakoniec zlikvidovaný. 

V procese prípravy a určenia vhodného spôsobu realizácie prepadnutého a zhabaného tovaru colný úrad zohľadňuje všetky zákonné možnosti, ktoré sa na tento tovar vzťahujú. Pre niektorý, ako napríklad alkohol, cigarety, živočíšny tovar a pesticídy, platí povinnosť bezpodmienečného zlikvidovania. Iný je možné po splnení podmienok poskytnúť na humanitárne účely alebo ponúknuť na predaj v rámci dražby alebo ponukového konania. Predmety kultúrnej a historickej hodnoty končia v múzeách a živé exempláre živočíchov v zoologických záhradách. V prípade tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva je dôležitá súčinnosť s oprávnenou osobou zastupujúcou danú značku a jej stanovisko, či si uplatní svoje práva v rámci súdneho konania alebo súhlasí so zjednodušeným postupom a likvidáciou.

V minulosti Colný úrad Michalovce už niekoľko krát bezodplatne poskytol drevené palety na humanitárne účely. Zaistené originály pravoslávnych ikon boli odovzdané do dočasného depozitára Šarišskému múzeu v Bardejove. Koraly a mušle boli poskytnuté pre edukačné účely a živé papagáje boli prevezené do Zoologickej záhrady Bojnice. Jantár sa odovzdáva do správy Puncovému úradu SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 07. 2021)

Archív noviniek