Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev

BRATISLAVA – 11.4.2017: Novela zákona o dani z príjmov priniesla do praxe viaceré zásadné zmeny. Okrem iného zavádza zdanenie podielov členov pozemkových spoločenstiev na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva určenom na rozdelenie. U fyzickej osoby budú uvedené príjmy do výšky 500 eur od dane oslobodené. Ak podielnikovi vyplatí podiel na zisku viacero spoločenstiev, od dane budú do výšky 500 eur oslobodené dividendy od každého z nich.

V prípade zavedenia zdanenia podielov člena pozemkového spoločenstva na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva platí nasledovné:

Ak je príjemcom  fyzická osoba

Podiel  člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou 

  •  na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva a
  •  na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva sa zaraďuje medzi príjmy, ktoré sú predmetom dane.

Zároveň platí, že od dane je oslobodený podiel člena pozemkového spoločenstva, ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

Zdaniteľným príjmom bude takto vymedzený príjem len v prípade, ak bude vyšší ako 500 eur, a to v sume prevyšujúcej túto čiastku. Ak vyššie uvedený zdaniteľný príjem bude plynúť zo zdrojov na území Slovenskej republiky fyzickej osobe s  neobmedzenou daňovou povinnosťou, bude sa  zdaňovať daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.

Príklad:

Ak je podielnikovi vyplatená dividenda z pozemkového spoločenstva v sume nepresahujúcej 500 eur, pozemkové spoločenstvo nezrazí z vyplateného príjmu žiadnu zrážkovú daň. Ak je podielnikovi vyplatená dividenda z pozemkového spoločenstva v sume presahujúcej 500 eur, napr. 600 eur, pozemkové spoločenstvo zrazí zrážkovú daň vo výške 7% len zo sumy 100 eur (rozdiel medzi vyplateným a oslobodeným príjmom). Znamená to, že daňovníkovi zrazí daň vo výške 7 eur.

Ak je príjemcom právnická osoba

U právnickej osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá je členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, budú:

  • podiely na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
  • podiely na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, predmetom dane len vtedy, ak budú plynúť od daňovníka nezmluvného štátu. To znamená zo štátov, s ktorými SR nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu obsahujúcu klauzulu o výmene informácii na daňové účely.

Opatrenie súvisí s pokračovaním boja proti daňovým únikom. Uvedené zmeny sa týkajú podielov vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(11. 04. 2017)

Archív tlačových správ