Preskočiť na hlavný obsah

Zjednodušené colné postupy po prijatí Colného kódexu únie (UCC)

BRATISLAVA – 08. 07. 2016: Povolenia na zjednodušené postupy vydané pred 1. májom 2016, ktorých platnosť nebola ukončená, sa môžu aj naďalej uplatňovať do doby ukončenia ich platnosti, prípadne do doby ich opätovného prehodnotenia, podľa toho čo nastane skôr. Opätovné prehodnotenie musí príslušný colný úrad vykonať najneskôr do 1. mája 2019.

Hlavné zmeny oproti predchádzajúcej legislatíve, ktoré sa budú uplatňovať pri vydávaní nových povolení alebo pri prehodnocovaní povolení vydaných pred 1. májom 2016:

Dve formy pôvodných zjednodušených postupov, neúplné colné vyhlásenie a zjednodušené colné vyhlásenie boli transformované do jedného typu a to do zjednodušeného colného vyhlásenia. Tento zjednodušený postup umožňuje prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia bez toho aby obsahovalo niektoré údaje prípadne sprievodné doklady. Pôvodný zjednodušený postup miestne colné konanie nahradil zjednodušený postup formou zápisu do evidencie deklaranta.

V prípade, ak nie je zjednodušené colné vyhlásenie používané pravidelne, nepodlieha povoľovaciemu konaniu. V ostatných prípadoch je možné využívať zjednodušené postupy len na základe platného povolenia vydaného príslušným colným úradom. Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa taktiež predĺžila lehota, v ktorej je colný úrad povinný rozhodnúť o povolení a to na 120 dní. Pri zjednodušených postupoch je povinnosť zabezpečovať dovoznú platbu.

Novinkou pri preverovaní kritérií pred vydaním povolení na zjednodušený postup je skutočnosť, že príslušný colný úrad skúma, či sa žiadateľ nedopustil závažného alebo opakovaného porušenia nie len colných ale po novom už aj daňových predpisov.

Nové podmienky boli stanovené aj pre držiteľa povolenia pri zápise do evidencie deklaranta, u ktorého príslušný colný úrad upustil od povinnosti predložiť tovar, ktorý okrem iného musí byť podľa novej legislatívy schváleným hospodárskym subjektom pre zjednodušené colné postupy.

Pozitívnou zmenou pre držiteľov zjednodušených postupov je predĺženie lehoty na predloženie dodatočného colného vyhlásenia až na maximálne 10 dní od prepustenia tovaru do navrhovaného colného režimu alebo od ukončenia zúčtovacieho obdobia. V nadväznosti na predĺženie lehoty na podanie dodatočného colného vyhlásenia bola upravená pre colníkov aj lehota na zápis do účtovnej evidencie, ktorá je stanovená na 14 dní od prepustenia tovaru do navrhovaného colného režimu alebo od ukončenia zúčtovacieho obdobia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(08. 07. 2016)

Archív noviniek