Preskočiť na hlavný obsah

Zjednodušenie a zefektívnenie procedúr pre vývozcov tovaru

NITRA, 29.10.2018: Colný úrad Nitra informuje vývozcov tovaru do tretích krajín, ako aj špedičné spoločnosti, ktoré ich zastupujú, že v rámci zefektívnenia procedúr pri vývoze tovaru do tretích krajín, nie je potrebné tovar predkladať  na príslušnej pobočke colného úradu, ale po podaní colného vyhlásenia môže byť tovar až do jeho prepustenia umiestnený v priestoroch vývozcu.  

Novela Colného zákona účinná už od 1.1.2018 umožňuje praktické zefektívnenie predkladania tovaru colným orgánom v prípade návrhu na jeho prepustenie tovaru do colného režimu vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk. Po podaní elektronického colného vyhlásenia nemusí byť tovar určený do uvedených režimov prepravený do colného priestoru príslušnej pobočky colného úradu (Topoľčany, Nitra, Nové Zámky, Levice, Komárno), ale môže až do skončenia colných formalít zostať umiestnený v prevádzkových priestoroch vývozcu alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré bude presne zadeklarované vo vývoznom colnom vyhlásení a to údajovým prvkom 5/23 – Umiestnenie tovaru v odseku 30 colného vyhlásenia. Po prijatí predmetného colného vyhlásenia colné orgány považujú toto deklarované miesto za miesto schválené colnými orgánmi na predloženie tovaru. Vývozcovia majú zároveň možnosť si vytlačiť vývozný sprievodný doklad (EAD) priamo zo svojho deklaračného systému, a preto ani z tohto dôvodu nemusia navštíviť príslušnú pobočku colného úradu.  

Na mieste na predloženie tovaru schválenom podľa vyššie uvedeného postupu je možné vykonať aj prípadnú kontrolu tovaru za podmienok stanovených v § 26 Colného zákona. Ak by však vykonanie colnej kontroly tovaru na schválenom mieste spôsobilo colnému úradu narušenie prevádzkových pomerov alebo neúmerné administratívne zaťaženie, môže príslušná pobočka colného úradu v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami Colného zákona oznámiť deklarantovi, že sa colná kontrola tovaru vykoná v colnom priestore pobočky alebo na mieste určenom colnými orgánmi počas určených úradných hodín.

Bližšie informácie o zjednodušení a zefektívnení colných formalít pri vývoze tovaru do tretích krajín budú poskytnuté vývozcom a ich colným zástupcom na príslušnej pobočke CÚ, prípadne na Oddelení colnom CÚ Nitra č.t. 0905 638 785, 037 6574 220, 037 6574 248.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 226 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol
v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 10. 2018)

Archív noviniek