Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa mení správne poplatky a informuje ako ich správne zaplatiť

BRATISLAVA – 14.03.2024: Novelou zákona o správnych poplatkoch sa s účinnosťou od 1. apríla 2024 menia sadzby vybraných služieb poskytovaných finančnou správou (FS). Žiadosti o spoplatnené podanie je potrebné uhradiť v plnej výške v deň podania, najneskôr však do 31. marca 2024.  Neuhradené správne poplatky do 31. marca 2024 už nie je potrebné platiť, ale FS po 1. apríli 2024 zašle subjektu výzvu na zaplatenie správneho poplatku s novou sadzbou sumy.

Zmena vyplýva z novely zákona o správnych poplatkoch, ktorá vstupuje do účinnosti 1. apríla 2024. Od tohto dátumu sa menia sadzby vybraných služieb poskytovaných FS. Správne poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní podania. V prípade neuhradenia spoplatneného podania do 31. marca 2024, daňový subjekt  takéto podanie už nebude platiť v sume poplatku platného do uvedeného dátumu. FS mu po 1. apríli 2024 zašle výzvu na zaplatenie správneho poplatku s novou sumou.

Správne poplatky je možné uhrádzať platobnou kartou priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Na využitie tohto nového spôsobu je potrebné, aby mal  poplatník aktivovanú schránku na ÚPVS. Celkovo sa to týka 32 poskytovaných služieb. Poplatník ich nájde na ÚPVS cez ponuku „Nájsť službu“:

  • Všeobecné podanie - Colný úrad (CÚ)
  • Všeobecné podanie - Daňový úrad (DÚ)
  • Všeobecné podanie - Finančné riaditeľstvo SR (FR SR)
  • Všeobecné podanie - Vybrané hospodárske subjekty (VHS)

Cez ponuku „Nájsť službu“ je možné vyhľadať konkrétnu službu podliehajúcu správnemu poplatku, a to podľa ID správneho poplatku. Funkčnosť ePlatby umožňuje  poplatníkom zaplatiť správny poplatok aj platobnou kartou. Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je poplatníkovi  do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa, ktorej prílohou je príkaz na úhradu správneho poplatku. V tejto správe sú všetky potrebné informácie k zaplateniu správneho poplatku: suma poplatku, číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol. Platbu je možné zrealizovať jednoduchým spôsobom, a to kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“.

Požiadať elektronicky o spoplatnenú službu je možné aj po prihlásení sa  na PFS prostredníctvom formulára „Všeobecné podanie pre finančnú správu“. Vo formulári je položka „Typ služby“, prostredníctvom ktorej sa určuje, či daná služba podlieha správnemu poplatku. Ak je podanie realizované z PFS, príkaz na úhradu sa vygeneruje aj do elektronickej schránky na PFS aj do schránky na ÚPVS. Ak je podanie realizované z ÚPVS, tak príkaz na úhradu sa vygeneruje len do elektronickej schránky na ÚPVS. Príkaz na úhradu obsahuje informáciu aj pre iné formy platby (prevodom z účtu v banke alebo PAY by square – zosnímaním QR kódu alebo poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty).

Informácie k úhrade správneho poplatku sú k dispozícii na podstránke na PFS.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 03. 2024)

Archív noviniek