Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny v colných informačných systémoch

BRATISLAVA – 01.12.2023: Finančná správa upozorňuje obchodnú verejnosť, že od 1. decembra 2023 sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre vývoz a tranzit. Zavedenie nových colných informačných systémov v uvedenej oblasti do prevádzky sa nateraz posúva na prvú polovicu roka 2024.

Finančná správa vypočula žiadosti niektorých zástupcov obchodnej verejnosti, aby automatizovaný systém vývozu (AES) ako aj modernizácia nového tranzitného systému (NCTS P5) neboli spustené do produkčnej prevádzky od 1. decembra tohto roku. Daný termín bol stanovený pre členské štáty VYKONÁVACÍM ROZHODNUTÍM KOMISIE (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (CKÚ).. Slovensko by tak malo pristúpiť k zavedeniu nových colných informačných systémov (AES, NCTS P5) do prevádzky v prvej polovici budúceho roka.

Z pohľadu užívateľa súčasných systémov pre vývoz a tranzit uvedený posun termínu neznamená žiadnu zmenu súčasného stavu a vykonávaných postupov (elektronický spôsob komunikácie a rovnako aj obsah jednotlivých colných vyhlásení zostane zachovaný do momentu ukončenia prechodného obdobia). Posun má čiastočný vplyv na spustenie systému colných rozhodnutí (CDS) k dátumu 1. decembra 2023. Pre túto oblasť platí, že žiadosti o vydanie povolenia colných orgánov a žiadosti o zmenu, obnovenie alebo zrušenie existujúcich povolení budú hospodárske subjekty podávať už iba prostredníctvom portálu obchodníkov (TP). Finančná správa ich bude prijímať len cez centrálny systém správy rozhodnutí colných orgánov (CDMS).

O presnom dátume zavedenia systémov AES a NCTS P5 do produkčnej prevádzky v budúcom roku budeme dotknutú verejnosť včas informovať. Termíny pre zavedenia modernizovaného vnútroštátneho systému dovozu a centralizovaného colného konania pri dovoze (CCI) zostávajú v platnosti v súlade s informáciami, ktoré sú súčasťou pracovného programu k CKÚ.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(01. 12. 2023)

Archív noviniek