Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny pri dobrovoľnej registrácií DPH

BRATISLAVA – 05.02.2016: Zámerom zmeny zákona o DPH je zlepšenie podmienok pri registrácii pre daň z pridanej hodnoty (DPH) a uľahčenie plnenia daňových povinností osobám, ktoré sú platiteľmi DPH. Kvalitu podnikateľského prostredia v oblasti DPH by mali zlepšiť opatrenia, ktorých cieľom je odstránenie administratívnych prekážok podnikania.

V oblasti registrácie pre DPH k nim patria:

  • vypustenie dôvodu na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ o registráciu pre daň nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške,
  • zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri registrácii za platiteľa DPH v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH neuskutočňuje dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.

Podľa právnej úpravy platnej do 31.12.2015, ak podnikatelia, požiadali o tzv. dobrovoľnú registráciu pre DPH a spĺňali niektorú z podmienok na uloženie zábezpeky na daň, daňový úrad im uložil povinnosť zložiť zábezpeku na daň. Ak zábezpeka na daň nebola v zákonnej lehote do 20 dní od doručenia rozhodnutia zložená alebo bola zložená v nižšej čiastke, daňový úrad žiadosť o registráciu pre DPH zamietol.

Podľa zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2016 nezaplatenie zábezpeky na daň v zákonom stanovenej lehote alebo v nižšej čiastke v prípade dobrovoľnej registrácie pre daň nie je dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu pre DPH. Novela zjednocuje prístup k registrácii pre DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré dosiahli obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pre povinnú registráciu pre daň a pre zdaniteľné osoby, ktoré požiadali o registráciu pre daň dobrovoľne. Uvedenou zmenou sa zmierňujú negatívne dôsledky týkajúce sa registrácie zdaniteľných osôb, ktoré požiadali o dobrovoľnú registráciu pre DPH. Nezloženú zábezpeku na daň bude správca dane vymáhať.

Zároveň s účinnosťou od januára sa vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na daň z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre daň sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie. Podnikatelia, ktorí budú žiadať o dobrovoľnú registráciu pre daň a ktorí v čase podania žiadosti o registráciu pre daň nebudú uskutočňovať dodanie tovarov alebo služieb, ale budú vykonávať len prípravnú činnosť na podnikanie, nebudú povinní z tohto dôvodu zaplatiť zábezpeku na daň, ak žiadosť o registráciu pre DPH bola podaná po 1.1.2016.

Nové podmienky ohľadom žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň sa aplikujú až na žiadosti, ktoré boli podané po 1.1.2016. Pri žiadostiach podaných do 31.12.2015 sa postupuje podľa zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2015.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 136 kB; nové okno]

(05. 02. 2016)

Archív noviniek