Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Prešov – 09.12.2014: Upozornenie pre subjekty podnikajúce v oblasti tabakových výrobkov. Novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov zavádzajú od 1. decembra okrem iného povinnosť označovať kontrolnou známkou aj spotrebiteľské balenie tabaku.

Colný úrad Prešov dáva do pozornosti podnikateľským subjektom skutočnosť, že dňom 1. októbra 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 218/2014 Z. z. (okrem čl. I bodov 1 až 13 a 16, čl. II bodov 18 až 25, § 41 ods. 1 písm. p) bodu 26, bodov 28, 29 a 31, čl. III bodov 1, 2 a 7, čl. IV bodov 1, 2, 4 až 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. I bodov 14 a 15 a čl. IV bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, okrem iného aj zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Dňom 1. decembra 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 323/2014, ktorým sa mení sa dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (okrem iného aj zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov).

Novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov zavádzajú od 1. decembra okrem iného povinnosť označovať kontrolnou známkou aj spotrebiteľské balenie tabaku. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku sa od 1. decembra 2014 uvádza znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí sankcia najmenej 331,93 eur a zároveň zabezpečenie tovaru.

Ako uviedla hovorkyňa Colného úradu Prešov Renáta Kravcová, spotrebiteľské balenia tabaku neoznačené kontrolnou známkou je možné uvádzať do daňového voľného obehu do 15. februára 2015 a predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2015. Po tomto dátume sa bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považovať za neoznačené.

Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku, ktoré nepredala do 31. marca 2015, je povinná do 15. apríla 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie (CÚ takéto spotrebiteľské balenie zničí na náklady osoby).

Colný úrad Prešov zároveň upozorňuje predajcov, ktorí v rámci podnikania predávajú a skladujú spotrebiteľské balenia tabaku neoznačené kontrolnou známkou, na ich povinnosť do 15. decembra 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení tabaku na sklade k 1. decembru 2014. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí sankcia od 30 do 3 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 146 kB]

(09. 12. 2014)

Archív noviniek