Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny v obchodovaní s pohonnými látkami

Prešov – 30. 12. 2014: Upozornenie pre subjekty podnikajúce v oblasti minerálnych olejov. Novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov presnejšie definuje, kto sa považuje za predajcu pohonných látok a kto za spotrebiteľa pohonných látok. Zároveň však pre daňové subjekty zavádza nové povinnosti.

Colný úrad Prešov dáva do pozornosti podnikateľským subjektom skutočnosť, že dňom 1. decembra 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 323/2014 (okrem čl. I bodov 3 až 7 a čl. IV bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. I bodov 8, 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2015), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ako uviedla hovorkyňa Colného úradu Prešov Renáta Kravcová, od 1. februára 2015 sa podstatne menia predpisy, ktoré upravujú systém obchodovania s pohonnými látkami. „Zvlášť by sme chceli upozorniť na zmeny týkajúce sa kategórie spotrebiteľa pohonných látok, keďže v definícii spotrebiteľa pohonných látok dochádza k závažnej zmene.P odľa doterajšej právnej úpravy bola spotrebiteľom osoba, ktorá na daňovom území nakupovala pre vlastnú spotrebu pohonné látky, ktoré skladovala v skladovacom zariadení s objemom 15 000 litrov a viac. Spotrebiteľ pohonných látok bol zároveň povinný nakupovať pohonné látky len od distribútora pohonných látok alebo od registrovanej osoby. Po novom sa spotrebiteľom pohonných látok stáva osoba, ktorá nakupuje na daňovom území v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu pohonné látky od distribútora pohonných látok, pričom už pre neho nie je stanovený objem skladovacieho zariadenia. V tejto súvislosti upozorňujeme osoby, ktoré doposiaľ nie sú zaevidované ako spotrebitelia pohonných látok, ale majú v úmysle sa nimi stať podľa § 25b ods. 11 zákona v znení účinnom od 1. februára 2015, že musia oznámiť uvedenú skutočnosť miestne príslušnému colnému úradu do 31.12.2014 a v oznámení uviesť údaje podľa § 46o ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z.

Zákon však pamätá aj na spotrebiteľov pohonných látok, ktorí už sú zaradení do evidencie podľa zákona v znení účinnom do 31. januára 2015. Títo sa automaticky považujú za spotrebiteľov pohonných látok podľa znenia zákona, účinného od 1. februára 2015.

Čo sa týka ďalších zmien v zákone, podľa nového znenia je predajca pohonných látok povinný vydávať minerálny olej na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky, ktorý je overený podľa osobitného predpisu a za predajcu pohonných látok sa už nepovažuje osoba, ktorá v rámci podnikania vykonávava na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja (ak tento minerálny olej nenadobúda a ak konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok prostredníctvom výdajného stojana).

Od 1. februára 2015 stanovuje zákon nové povinnosti ako pre distribútorov pohonných látok, tak aj pre predajcov a tiež pre spotrebiteľov pohonných látok. V prípade, že tieto subjekty disponujú skladovacím zariadením, sú povinné prijímať a vydávať minerálny olej prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia a skladovať v skladovacom zariadení, ktoré musí byť v súlade s osobitným predpisov a s technickými normami. Ak tieto subjekty nemajú skladovacie zariadenie vybavené overeným meracím zariadením, colný úrad zohľadní pri príjme minerálneho oleja aj iné postupy merania, ktorými môže osoba hodnoverne zistiť prijaté množstvo minerálneho oleja. Osoby, ktoré na daňovom území distribuujú, predávajú na konečnú spotrebu, alebo nakupujú pre vlastnú spotrebu výlučne LPG v zariadeniach vyrobených v súlade s technickými normami (napr. plniteľné zvárané oceľové fľaše), nie sú povinné sa evidovať na colnom úrade ako distribútor, predajca alebo spotrebiteľ pohonných látok.

Ďalšou dôležitou informáciou nielen pre podnikateľskú, ale aj pre širokú verejnosť je informácia, že od 1. decembra 2014 zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zoznam všetkých distribútorov pohonných látok a tiež zoznam predajcov pohonných látok.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 207 kB]

(30. 12. 2014)

Archív tlačových správ