Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny v stavebníctve

BRATISLAVA – 12.1.2016: V novele zákona o dani z pridanej hodnoty účinnej od 1. januára 2016  je jednou z najdôležitejších zmien zavedenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác, tzv. tuzemské samozdanenie v stavebníctve. Opatrenie zabráni firmám v stavebníctve fiktívne si v rámci reťazca účtovať DPH a potom ju nárokovať od štátu a bude účinným nástrojom boja s daňovými podvodmi. Zároveň eliminuje riziko druhotnej platobnej neschopnosti. 

Novela zavádza daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa  príjemcu stavebných prác. Uvedené znamená, že poskytovateľ stavebných prác, platiteľ dane, bude fakturovať svoje dodávky bez DPH, a príjemca stavebných prác, platiteľ dane, prizná daň a súčasne si uplatní odpočítanie dane, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane. Režim prenosu daňovej povinnosti sa týka dodania stavebných prác, dodania stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy a taktiež sa vzťahuje aj na dodania tovarov, ktoré sú dodané dodávateľom spolu s montážou alebo inštaláciou,  ak táto montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností  (CPA) 2015. 

Zavedenie tuzemského samozdanenia stavebných prác má za cieľ riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov a súčasne eliminovať daňové podvody v sektore stavebníctva. 

Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti:

  • predmetom dodania sú zákonom  stanovené  stavebné práce a tovary,
  • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
  • dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku. 

Príklad:

Platiteľ A poskytol pokrývačské práce na stavbe administratívnej budovy, ktorá sa nachádza na území SR pre platiteľa B, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. V zmluve o dodaní stavebných prác bola dohodnutá cena bez dane vo výške 10 000 €. Stavebné práce boli ukončené a odovzdané odberateľovi B dňa 25.1.2016.

Keďže sú splnené všetky tri podmienky pre uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti, osobou povinnou platiť daň je platiteľ B, príjemca stavebných prác. Dodávateľ A je povinný vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania stavebných prác faktúru v cene bez dane, na ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Platiteľ B uplatní k cene dodaných stavebných prác daň (10 000 x 20%) vo výške 2 000 € a daň uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2016 a priznanú daň odvedie do ŠR. Platiteľovi B vzniká v zdaňovacom období január 2016 aj právo na odpočítanie dane podľa podmienok zákona o DPH.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 147 kB; nové okno]

(12. 01. 2016)

Archív noviniek