Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny v tlačive pre právnické osoby

Bratislava – 02. 03. 2015: V Daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (DP PO) došlo v súvislosti so zavedením daňovej licencie podľa § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k niekoľkým zmenám. Predpísané tlačivo obsahuje nové zaškrtávacie polia, nové časti a tabuľky na vyplnenie. 

I. časť Údaje o daňovníkovi obsahuje štyri nové zaškrtávacie polia:

 • Som platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia;
 • Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur;
 • Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona;
 • Neplatím daňovú licenciu. 

II. časť - Výpočet základu dane a dane bola doplnená o novú časť Daňová licencia podľa § 46b zákona, ktorá obsahuje nové doplnené riadky 810 až 900. Daňovník v nich vyplní požadované údaje:

 • na riadku 810 - uvádza ustanovenú suma daňovej licencie podľa toho, či k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH, či jeho ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur a či uplatňuje zníženie daňovej licencie na polovicu;
 • na riadku 820 - uvádza daňovú licenciu z riadku 810  len ak je vyššia, ako daň po úľavách a po zápočte dane uvedená na riadku 800, inak uvedie 0;
 • na riadku 830 - uvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou z riadku 810 a daňou po úľavách a po zápočte dane z riadku 800. Kladný rozdiel z tohto riadku je možné započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach. Suma z riadku 830 sa prenesie aj do tabuľky K - Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona;
 • na riadku 840 - uvádza sumu daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou, ktorej výšku daňovník v prípade, ak v kalendárnom roku 2014 došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, uviedol na riadku 4 tabuľky J DP PO podaného za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok;
 • na riadku 900 - uvádza súčet riadkov 820 a 840. 

Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, v DP PO za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny na hospodársky rok nevypĺňa  časť  Daňová licencia podľa § 46b zákona, ale vypĺňa  tabuľku J - Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods.9 zákona. 

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Tabuľka D – Evidencia a odpočet straty podľa § 30 a § 52za ods. 4 zákona (k riadku 410 II. časti)

Z dôvodu  zmeny  zákona  pri  odpočítavaní daňových strát a v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52za ods. 4 zákona bola prepracovaná tabuľka D, v ktorej daňovník uvádza daňové straty z predchádzajúcich zdaňovacích období;

 • stĺpec 1 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2009. Zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 01. 01. 2014, je posledným zdaňovacím obdobím, v ktorom možno uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2009;
 • stĺpec 2 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty alebo súčet odpočtu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013,
 • stĺpce 3 až 5 vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2014.
 • v stĺpci 6 sú riadky 5 a 6 súčtové. Údaj uvedený na riadku 5 sa uvedie aj na riadku 410 DP PO. Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane vykázaného v zdaňovacom období, v ktorom je uplatnený odpočet (uvedeného na riadku 400 DP PO). 

Tabuľka J – Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods. 9 zákona

Vypĺňa ju daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, a ktorý vypočítava daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok v pomernej výške.

Tabuľku J podľa poučenia na vyplnenie DP PO vypĺňa daňovník v prípade, ak k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok došlo v mesiacoch október až december 2014, nakoľko pri zmene zdaňovacieho obdobia v týchto mesiacoch uplynie posledný deň lehoty na podanie daňového priznania v kalendárnom roku 2015 a daňovník už podáva nové DP PO s touto tabuľkou. 

Z § 2 Opatrenia MF SR č. MF/14317/2014-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov vyplýva, že týmto opatrením ustanovené DP PO vypĺňa aj daňovník, u ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, v dôsledku jej predĺženia uplynie v roku 2015. Tzn., že túto tabuľku vypĺňa aj daňovník, u ktorého k zmene zdaňovacieho obdobia došlo v mesiacoch júl až september 2014. 

Tabuľka K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

Tabuľku K (riadok 1 a 5) vypĺňa daňovník, ktorý v DP PO za zdaňovacie obdobie vykáže na riadku 830 kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou, ktorý je určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. 

V nadväznosti na § 52za ods. 9 ZDP sa v DP PO podanom za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka 2014 do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok uvádza na riadku 1 tabuľky K aj kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou uvedený na riadku 5 tabuľky J, ktorý je určený na zápočet v zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období (hospodársky rok so začiatkom v kalendárnom roku 2014), za ktoré bude daňová licencia uhradená. Tento kladný rozdiel uvedie daňovník opäť na riadku 1 tabuľky K v DP PO podanom za nasledujúce zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok so začiatkom v kalendárnom roku 2014, a to spolu s prípadnou daňovou licenciou (kladným rozdielom medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou) za tento hospodársky rok.  

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

Riadky 2 až 4 boli doplnené pre prípad, ak daňovník platí daňovú licenciu, nakoľko aj daňovník, ktorý platí daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie DP PO, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom, a to z celej výšky zaplatenej daňovej licencie. Zároveň boli doplnené nové riadky 5 až 7, ktoré bude vypĺňať daňovník, ktorému zdaňovacie obdobie končí najneskôr 31. 12. 2015 (napr. daňovník s hospodárskym rokom končiacim v priebehu roka 2015), na ktorého sa vzťahuje znižovanie podielu zaplatenej dane.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 162 kB]

(02. 03. 2015)

Archív tlačových správ