Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Prešov – 24. 02. 2014: Upozornenie pre subjekty, ktoré podnikajú v oblasti tabakových výrobkov. Novela zákona zavádza od 1. marca nový predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa starých pravidiel zaniká k 1. marcu 2014. Do 15. marca je potrebné, aby obchodníci s tabakovou surovinou oznámili colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu.

Colný úrad Prešov dáva do pozornosti  podnikateľským subjektom skutočnosť, že dňom 1. januára  2014 nadobudol účinnosť zákon č. 381/2013 Z. z. (okrem čl. I bodov 16 až 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I bodov 1 až 5, 28, 29, 31 až 33, 35 až 38 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a čl. I bodov 7 a 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Ako uviedla hovorkyňa Colného úradu Prešov Renáta Kravcová, hlavným cieľom novely zákona účinnej k 1.3.2014 je ochrana zdravia obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených tabakových výrobkov a obmedzenie daňových únikov na predmetnej spotrebnej dani.

Novela zákona prináša komplexnú úpravu sledovania obehu tabakovej suroviny (sušených tabakových listov) a jej zdaňovanie v prípade, že sa použije na konečnú spotrebu. V praxi to znamená, že od 1. marca sa zavádza nový premet dane, ktorým je tabaková surovina. Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch a sadzba dane sa stanovuje vo výške 71,11 eur/kg.

Zároveň sa upravujú podmienky obchodovania s tabakovou surovinou. Osoba, ktorá chce obchodovať s tabakovou surovinou, požiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou vydané podľa zákona, účinného do 28. februára 2014 zaniká k 1. marcu 2014. Doterajší obchodníci s tabakovou surovinou sú povinní do 15. marca 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu 2014 (Pre podrobné informácie pozrite § 44 zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov).

V prípade nesplnenia tejto povinnosti colný úrad udelí pokutu od 60 do 20 000 eur.

Od 1. januára 2014 platí, že spotrebiteľské balenie tabaku nemožno do 30. septembra 2014 predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na spotrebiteľské balenie tabaku a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 220 kB]

(24. 02. 2014)

Archív noviniek