Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Servisné organizácie pre registračné pokladnice majú posledný týždeň na zúčtovanie plomb

ŽILINA – 25.07.2018: Servisným organizáciám, ktoré vykonávajú opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc, sa blíži termín na splnenie povinnosti zo zákona. Do konca tohto mesiaca musia na colnom úrade vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb za prvý polrok. V Žilinskom kraji sa táto úloha dotýka takmer 100 organizácií.

Povinnosť vykonať zúčtovanie plomb do 31. júla 2018 na colnom úrade vyplýva servisným organizáciám z novely zákona č. 289/2008 Z. z.  [nové okno] o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom znení.

Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa ustanovení § 16 menovaného zákona majú organizácie predložiť na dátovom médiu s nasledovnými údajmi:

 1. počet plomb zakúpených servisnou organizáciou,
 2. počiatočný stav nenalepených plomb z predchádzajúceho kalendárneho roka,
 3. celkový počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,
 4. počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice, ktoré boli uvedené do prevádzky,
 5. počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice po tom, čo boli nenávratne zničené pri servisnom zásahu,
 6. počet plomb vymenených alebo doplnených,
 7. počet plomb poškodených servisnou organizáciou a odovzdaných na zničenie,
 8. počet plomb vrátených na zničenie,
 9. počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradového čísla stratenej plomby,
 10. konečný stav plomb,
 11. čísla sérií a poradové čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné pokladnice v členení podľa daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania podnikateľa, predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania a dátumy nalepenia plomb.

Ako pomôcku pre zúčtovanie môžu organizácie využiť „Tlačivo k zúčtovaniu odberu a použitia prevzatých plomb“ [.xlsx; 31 kB; nové okno], ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. Nájdu tu tabuľku s predpísanými náležitosťami a nastavenými vzorcami pre výpočet sumárnych hodnôt. Vyplnenú tabuľku potom stačí uložiť na dátové médium a odovzdať miestne príslušnému colnému úradu. Servisné organizácie zo Žilinského kraja Colnému úradu Žilina s adresou Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina.

Doteraz si v Žilinskom kraji splnilo povinnosť so zúčtovaním len 11 organizácií z 93. Ostatné majú na to posledný týždeň.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 07. 2018)

Archív noviniek