Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Zvýšenie kvality portálu FS - Štúdia uskutočniteľnosti

Finančná správa vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti - Zvýšenie kvality služieb portálu finančnej správy (PFS) pre občanov a podnikateľov v zmysle dopytovej výzvy Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy – projekt typ č. 11 Zvýšenie kvality služieb. Týmto ju sprístupňujeme na verejné pripomienkovanie, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Dôvodom realizácie projektu je skutočnosť, že údaje sa stávajú “strategickou surovinou” a úspešné štáty musia fungovať na základe využívania znalostí a zaviesť metódy dátovej vedy do svojho fungovania. Projektom sa výrazne zlepší využívanie dát vo verejnej správe, čo predstavuje aj kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K dátam preto pristupujeme ako ku vzácnemu zdroju. Realizáciu projektu vnímame ako príležitosť navrhnúť transformáciu procesov a rozhodovania vo verejnej správe a to prostredníctvom návrhov a realizácie iniciatívy, ktoré umožnia využiť potenciál lepších dát. Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, z nich vyplývajúce „insights", ktoré zase ďalej slúžia ako podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie.

Potreba koncepčného a systematického rozvoja analytického myslenia a jeho transformácie do procesov rozhodovania

Projekt podporuje opatrenia súvisiace nielen s manažmentom údajov, ale aj opatrenia potrebné pre naplnenie analytických požiadaviek organizácie a to:

  • Analytické využitie údajov: aby organizácia dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz (analytické spracovanie údajov), ktoré budú slúžiť ako podklad pre lepšie rozhodovanie.
  • Manažment osobných údajov: navrhované riešenia (ak je to možné) sú adresné s využitím osobných údajov transparentným spôsobom. Výsledky sú prístupné občanovi/podnikateľovi, pričom na základe nich sa môže rozhodovať.
  • Publikovanie otvorených údajov: projekt vytvorí údaje, ktoré budú publikované ako otvorené údaje vo vhodnom čase na opätovné použitie – okrem osobných údajov, citlivých údajov a utajovaných údajov.
  • Manažment kvality údajov: procesy v rámci projektu sú nastavené tak, že budú aplikované správne postupy manažmentu údajov, pričom projekt bude využívať správne údaje a bude možné sa spoľahnúť na ich správnosť.

Podpora transformácie organizácie na organizáciu s vysokým potenciálom pre zavedenie automatizovaných procesov - analytické využívania údajov

Projekt zabezpečí, aby boli procesy a postupy v inštitúcií nastavené tak, aby boli využívané vhodné a správne údaje a aby rozhodovanie na základe údajov bolo možné. Znamená to vytvorenie podmienok pre maximálne využitie potenciálu, ktorý je možné vyťažiť z údajov. Znamená to tiež transformáciu fungovania organizácie a jej procesov tak, aby boli tieto definované analýzy efektívne používané a zároveň zverejňované vo vhodnej vizuálnej podobe aj pre verejnosť.

Snaha umožniť využívanie dát, nastaviť spôsoby použitia dátových analýz a ich aplikácie do praxe

Projekt zabezpečí pre vytvorený tím (analytická alebo iná jednotka), ktorý dokáže organizačne a odborne problém zastrešiť, potrebné dáta. Projekt pomenúva jasné prípady použitia a to nasledovne:

  • definuje oblasti verejnej politiky, v ktorej bude dosiahnuté zlepšenie vďaka analytickému využitiu dát,
  • definuje ciele, intervencie a ukazovatele, ktoré budú v rámci prípadu použitia sledované,
  • stanovuje potrebné procesné zmeny, pre zavedenie výsledkov analýzy do rozhodovacích procesov

Dňa 28.10.2019 sa začalo verejné pripomienkovanie a pripomienky zbierame prostredníctvom "Pripomienkového formuláru" [.xlsx; 14 kB; nové okno].

Svoje pripomienky môžete zasielať na adresu: peter.jakub@financnasprava.sk do 04.11.2019.

Dokumenty:

(28. 10. 2019)

Archív noviniek