Preskočiť na hlavný obsah

Index daňovej spoľahlivosti

 1. Kedy najbližšie sa daňové subjekty budú znovu hodnotiť?

  Odpoveď:

  Najbližšie budú daňové úrady zasielať daňovým subjektom oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti do 31.1.2023 tým daňovým subjektom, ktoré sa stali hodnotenými z dôvodu uplynutia dvoch rokov od konca roka, v ktorom boli daňové subjekty registrované na daň z príjmov. Oznámenia sa budú zasielať aj tým daňovým subjektom, ktorým bolo zaslané oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti a u ktorých došlo k zmene indexu daňovej spoľahlivosti alebo sa stali nehodnotenými.

 2. Posunie sa lehota na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti?

  Odpoveď:

  Podľa § 165m ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“) zoznam podľa § 52 ods. 18 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. septembra 2022. To znamená, že posunutie lehoty na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti prichádza do úvahy vtedy, ak bude prijatá novela zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

 3. Proti oznámeniu som podal námietku, ktorej daňový úrad nevyhovel. Nesúhlasím s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti.

  Odpoveď:

  Proti rozhodnutiu o námietke možno podať správnu žalobu, pričom jej podanie nemá vplyv na index daňovej spoľahlivosti. Ak správnej žalobe bude rozhodnutím súdu priznaný odkladný účinok, daňový subjekt nebude zaradený do zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, voči daňovému subjektu sa nebudú uplatňovať benefity ani obmedzenia, napriek právoplatnosti rozhodnutia o námietke.

 4. Bol mi doručený protokol z daňovej kontroly, správca dane zistil rozdiel dane oproti podanému daňovému priznaniu. Bude výsledok daňovej kontroly vstupovať do hodnotenia daňového subjektu?

  Odpoveď:

  V prípade zistenia rozdielu dane oproti podanému daňovému priznaniu začne po ukončení daňovej kontroly vyrubovacie konanie. Z vyrubovacieho konania správca dane vydá rozhodnutie. Do indexu daňovej spoľahlivosti vstupuje výsledok daňovej kontroly po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a nie hneď po ukončení kontroly. Daňový subjekt môže podať voči rozhodnutiu odvolanie. V prípade podania odvolania rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť, preto do indexu daňovej spoľahlivosti nevstupuje. Takéto rozhodnutie bude predmetom hodnotenia až potom, ako odvolací orgán rozhodnutím potvrdí rozhodnutie správcu dane a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

 5. Námietku proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti som podal 17. deň odo dňa doručenia oznámenia. Môžem požiadať o odpustenie zmeškania lehoty?

  Odpoveď:

  Zmeškanie lehoty na podanie námietky proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti nemožno odpustiť. Ak daňový subjekt podá námietku po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti, správca dane zastaví daňové konanie podľa § 62 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

 6. Podanú námietku proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti som vzal späť. Môžem znovu podať námietku proti tomuto oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti?

  Odpoveď:

  Zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno] v ustanovení § 53d ods. 3 stanovuje lehotu na podanie námietky, avšak neupravuje (tak ako je to pri odvolaní), že ak daňový subjekt vezme námietku späť, nemôže v tejto istej veci podať ďalšiu námietku, ak lehota na jej podanie ešte neuplynula. To znamená, že daňový subjekt môže opätovne podať námietku proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti, ak dodrží lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti.

 7. Vyhláška č. 544/2021 Z. z. [nové okno] o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti nehovorí o bodoch ale hovorí o tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili. Preto je potrebné prehodnotiť index daňovej spoľahlivosti.

  Odpoveď:

  V nadväznosti na splnomocňovacie ustanovenie § 53d ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] Ministerstvo financií SR vyhláškou č. 544/2021 Z. z. [nové okno] o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanovilo kritériá indexu daňovej spoľahlivosti. Vo vyhláške sú stanovené kritériá plnenia povinností voči finančnej správe, ktoré sa hodnotia v rámci indexu daňovej spoľahlivosti a ktoré vyplývajú z právnych predpisov. Podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti v súlade s § 53d ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] uverejnilo Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle. Hodnotenie daňového subjektu sa vykonáva v súlade s § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] na základe kritérií stanovených vyhláškou Ministerstva financií SR č. 544/2021 Z. z. [nové okno] o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti, na základe ekonomických ukazovateľov a kritérií zverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. Na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR v časti "Index daňovej spoľahlivosti" sú zverejnené pravidlá pre výpočet indexu daňovej spoľahlivosti, vrátane bodového hodnotenia.

 8. O námietke proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti rozhoduje daňový úrad. Môžem proti rozhodnutiu o námietke podať mimoriadny opravný prostriedok, aby index daňovej spoľahlivosti preskúmalo Finančné riaditeľstvo SR?

  Odpoveď:

  O námietke proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti rozhoduje daňový úrad, ktorý oznámenie vydal. Proti rozhodnutiu o námietke nie sú prípustné opravné prostriedky (§ 71 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno]). Daňové konanie ukončené právoplatným rozhodnutím o námietke nemožno obnoviť z úradnej moci, takéto právoplatné rozhodnutie nie je možné preskúmať mimo odvolacieho konania. Finančné riaditeľstvo SR nemá možnosť na žiadosť daňového subjektu prehodnotiť index daňovej spoľahlivosti, ktorý bol daňovému subjektu oznámený a potvrdený rozhodnutím daňového úradu o námietke.

 9. Posledný deň lehoty na podanie námietky proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti pripadol na sobotu. Kedy je posledný deň na podanie námietky?

  Odpoveď:

  Ak posledný deň na podanie námietky pripadol na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie námietky je najbližší nasledujúci pracovný deň. To znamená, že ak daňový subjekt podá námietku proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti v pondelok (najbližší nasledujúci pracovný deň), námietka bude podaná v zákonom stanovenej lehote.

 10. Aký je rozdiel medzi hodnotením „vysoko spoľahlivý“, „spoľahlivý“ a „nespoľahlivý“? Aké sú s týmito statusmi spojené benefity a obmedzenia?

  Odpoveď:

  Zaradenie do prvých dvoch kategórií prináša pre daňové subjekty benefity a voči daňovým subjektom hodnoteným ako „nespoľahlivý“ budú uplatňované obmedzenia. Vysoko spoľahlivý subjekt je označenie daňovníka, ktorý získal 10 a menej bodov a splnil podmienku ekonomického ukazovateľa. Takýto daňový subjekt má napríklad nárok na zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu alebo na určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania. Spoľahlivý daňový subjekt získal v hodnotení viac ako 10 a menej ako 25 bodov, resp. získal najviac 10 bodov, ale nesplnil podmienku ekonomického ukazovateľa. Platia preň benefity napr. vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní alebo uprednostnenie iných úkonov pred začatím daňového exekučného konania tak, aby mal subjekt viac času na úhradu nedoplatku. Nespoľahlivým sa daňový subjekt stáva vtedy, ak má daňový subjekt pridelených 25 bodov a viac. Zatiaľ existuje len jedno obmedzenie voči nespoľahlivému daňovému subjektu, a tým je určenie lehoty osem dní na splnenie určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania. Lehotu je však možné predĺžiť.

 11. V minulosti správca dane v daňovej kontrole zistil pochybenia, s ktorými som nesúhlasil, a tak som sa odvolal. Proti rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR, ktorým potvrdilo rozhodnutie daňového úradu po daňovej kontrole som podal žalobu na súd. Vstupuje rozhodnutie daňového úradu do hodnotenia?

  Odpoveď:

  V prípade, ak Finančné riaditeľstvo SR rozhodnutím potvrdilo rozhodnutie daňového úradu a daňový subjekt podal na krajský súd správnu žalobu, ktorej nebol priznaný odkladný účinok, rozhodnutie správcu dane vydané vo vyrubovacom konaní, ktoré nadobudlo v hodnotenom období právoplatnosť, sa vyhodnocuje na účely indexu daňovej spoľahlivosti v rámci kritéria č. 11 Nálezy z kontrol - DÚ. Ak bol žalobe súdom priznaný odkladný účinok, rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní, ktoré nadobudlo v hodnotenom období právoplatnosť, sa v čase trvania odkladného účinku nevyhodnocuje na účely indexu daňovej spoľahlivosti v rámci kritéria č. 11 Nálezy z kontrol - DÚ. To znamená, že ak prebieha konanie na súde, rozhodujúcou skutočnosťou je, či súd priznal žalobe odkladný účinok alebo nie.

 12. Po daňovej kontrole správca dane vyrubil rozdiel dane. Odvolací orgán potvrdil rozhodnutie správcu dane. Podal som správnu žalobu na súd, ktorej bol priznaný odkladný účinok. Krajský súd žalobu zamietol. Proti rozhodnutiu krajského súdu bola podaná kasačná sťažnosť. Vstupuje rozhodnutie daňového úradu do hodnotenia?

  Odpoveď:

  Ak Finančné riaditeľstvo SR rozhodnutím potvrdilo rozhodnutie daňového úradu a daňový subjekt podal na krajský súd správnu žalobu, ktorej bol priznaný odkladný účinok, pričom krajský súd žalobu zamietol a rozhodnutie súdu daňový subjekt napadol kasačnou sťažnosťou, potom vzhľadom na skutočnosť, že správnej žalobe bol krajským súdom priznaný odkladný účinok, podaná kasačná sťažnosť má zo zákona odkladný účinok voči rozhodnutiu krajského súdu a zároveň „pokračuje“ odkladný účinok voči právoplatným rozhodnutiam správcu dane/Finančného riaditeľstva SR. Rozhodnutie správcu dane vydané vo vyrubovacom konaní, ktoré nadobudlo v hodnotenom období právoplatnosť, sa nebude vyhodnocovať na účely indexu daňovej spoľahlivosti v rámci kritéria č. 11 Nálezy z kontrol – DÚ.

 13. Kritériá sú stanovené so spätnou účinnosťou a teda takáto úprava vykazuje prvky neprípustnej retroaktivity.

  Odpoveď:

  Index daňovej spoľahlivosti bol s účinnosťou od 1.1.2018 zavedený do zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] zákonom č. 267/2017 Z. z. [nové okno] ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákonom č. 408/2021 Z. z. [nové okno], ktorý je účinný od 1.1.2022 došlo k zmene jeho formy na verejný. Z uvedeného vyplýva, že finančná správa sleduje a vyhodnocuje plnenie povinností daňových subjektov už niekoľko rokov. Index daňovej spoľahlivosti je transparentným, nezávislým, objektívnym a aplikovateľným hodnotením daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe.

 14. Som spoľahlivý daňový subjekt. Od kedy mi bude daňový úrad poskytovať benefity?

  Odpoveď:

  O pridelenom indexe daňovej spoľahlivosti sa daňový subjekt dozvie z oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti, proti ktorému môže daňový subjekt podať námietku. Až po uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po rozhodnutí o námietke bude finančná správa poskytovať benefity spoľahlivým a vysoko spoľahlivým daňovým subjektom a uplatňovať voči nespoľahlivým daňovým subjektom obmedzenia.

 15. Bol mi predelený status „nespoľahlivý“. Čo mám robiť, aby som zmenil tento status?

  Odpoveď:

  Na zaradenie do kategórie daňových subjektov „spoľahlivý“ a „vysoko spoľahlivý“ postačuje, aby si daňový subjekt plnil svoje daňové povinnosti riadne a včas a dosahoval dobré ekonomické výsledky. Detailný popis kritérií na určenie indexu daňovej spoľahlivosti vrátane ich bodového hodnotenia nájdete v časti "Index daňovej spoľahlivosti".

 16. Má odklad daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby vplyv na index daňovej spoľahlivosti?

  Odpoveď:

  Podanie odkladu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo dani z príjmov právnickej osoby nemá vplyv na určenie indexu daňovej spoľahlivosti.

 17. Aký význam má pre mňa ako podnikateľa - fyzickú osobu index daňovej spoľahlivosti?

  Odpoveď:

  Daňovému subjektu, ktorý bude na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý alebo spoľahlivý daňový subjekt, správca dane bude poskytovať benefity. Súbor poskytovaných benefitov vysoko spoľahlivým daňovým subjektom v dokumente "Benefity poskytované pre vysoko spoľahlivé DS" [.pdf; 132 kB; nové okno]. Súbor poskytovaných benefitov spoľahlivým daňovým subjektom nájdete v dokumente "Benefity poskytované pre spoľahlivé DS" [.pdf; 125 kB; nové okno].

 18. Bol mi doručený Index daňovej spoľahlivosti, kde som bol hodnotený ako nespoľahlivý daňový subjekt. Čo mi z toho vyplýva?

  Odpoveď:

  Správca dane bude uplatňovať voči daňovým subjektom, ktoré majú pridelený index „nespoľahlivé daňové subjekty“ obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti ide o jedno obmedzenie, podľa ktorého správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

 19. Nie som spokojný s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti. Môžem podať odvolanie?

  Odpoveď:

  Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti možno podať námietku do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená. Námietku možno podať písomne alebo ústne do zápisnice u správcu, ktorým je daňový úrad. Daňové subjekty uvedené v § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] majú povinnosť doručiť námietku elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno].

 20. Kde nájdem detailný popis kritérií na základe ktorých mi bol pridelený index daňovej spoľahlivosti?

  Odpoveď:

  Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií SR č. 544/2021 Z. z. [nové okno] o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Detailný popis kritérií nájdete v dokumente "Index daňovej spoľahlivosti" [.pdf; 558 kB; nové okno].

 21. Prečo sa naša s. r. o. dostala do skupiny nehodnotených daňových subjektov na základe doručeného oznámenia o určení indexu daňovej spoľahlivosti?

  Odpoveď:

  Hodnoteniu podliehajú tie daňové subjekty, ktoré sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z podnikania, ktoré majú príjmy z podnikania a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky od konca roka, v ktorom boli daňové subjekty registrované na daň z príjmov. Obidve podmienky musia byť splnené súčasne. T. j. hodnoteným subjektom sú právnické osoby registrované pre daň z príjmov a sú registrované na daň z príjmov minimálne 2 roky pred dňom 31.12. roku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti t. j.: daňový subjekt vstupujúci do množiny hodnotených k 1.1. 2022 musí byť registrovaný na daň z príjmov do 31.12.2019, pričom aktuálne platná registrácia na daň z príjmov nemôže byť prerušená. Zároveň k dátumu hodnotenia daňovej spoľahlivosti nemôže byť daňový subjekt v konkurze alebo v likvidácii. Ak nespĺňate podmienky pre zaradenie do uvedenej množiny, môžete byť zaradený medzi nehodnotené daňové subjekty. Oznámenie, v ktorom správca dane oznamuje daňovému subjektu jeho zaradenie medzi nehodnotené daňové subjekty, sa zasiela daňovému subjektu, ktorý už bol hodnotený, bol mu určený index daňovej spoľahlivosti a následne sa dostal do situácie, pre ktorú hodnotený nebude, napr. nesplnil vyššie uvedené podmienky pre hodnotenie zo strany finančnej správy.

 22. Môžu mi byť poskytované benefity ako vysoko spoľahlivému daňovému subjektu hneď po doručení oznámenia o pridelení indexu daňovej spoľahlivosti?

  Odpoveď:

  Pokiaľ daňový subjekt proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti námietku nepodá, platí pre daňový subjekt index daňovej spoľahlivosti po uplynutí lehoty na podanie námietky a od tohto dátumu sa môžu benefity, resp. obmedzenia voči daňovému subjektu uplatňovať.