Preskočiť na hlavný obsah

Autorizácie

Autorizácia predstavuje overenie oprávnenia osôb, či objektov na prácu s dátami. Autorizácia osoby je proces, v ktorom sa udeľuje oprávnenie osoby konať za daňový subjekt. Výsledkom tohto procesu je autorizovaná osoba t.j. osoba oprávnená konať za požadovaný daňový subjekt.

Pretože za jeden subjekt môže konať viac autorizovaných osôb – používateľov portálu FS a taktiež jeden používateľ môže byť oprávnený konať za viac subjektov sú služby tejto skupiny:

 Správa autorizácií subjektu

Služba umožňuje zobrazenie zoznamu aktuálnych autorizačných rolí používateľa (osoby) na základe vzťahu používateľa k daňovým subjektom. V zozname sa zobrazuje meno používateľa, všeobecná autorizácia (áno/nie), oprávnenie splnomocňovať (áno/nie), právny titul konania (štatutárny orgán/poverená osoba/...), dátum platnosti autorizácie odkedy.

Prihlásený používateľ  kliknutím na "ikonu lupy"  príslušného autorizovaného používateľa otvorí a zobrazí  detail autorizácie subjektu.

Poznámka

Pre zmenu údajov existujúcej autorizácie je potrebné v obrazovke autorizácií subjektu najprv odobrať používateľa a následne pridať novú autorizáciu používateľa s upravenými údajmi.

Prihlásený používateľ má možnosť pridať alebo odobrať autorizovaného používateľa prostredníctvom funkcií "Pridať autorizovaného používateľa" alebo "Odobrať autorizovaného používateľa".

Pridanie autorizovaného používateľa

Funkcia slúži na autorizáciu ďalších osôb k daňovému subjektu. Funkcia je závislá od právneho titulu osoby, ktorá autorizáciu vykonáva.

Voľba "Pridať autorizovaného používateľa" je prístupná pre používateľa s  právnym titulom konania:

 • Osobné konanie,
 • Štatutárny orgán,
 • Zákonný zástupca/opatrovník,
 • Splnomocnená osoba ak má zároveň pridelené "Oprávnenie na udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami"

Prihlásený autorizujúci používateľ (splnomocňujúca osoba) zvolí voľbu "Pridať autorizovaného používateľa". Na základe mena, priezviska a OIK (osobného identifikačného kódu) sa vyhľadá splnomocnená osoba.  Upozorňujeme na potrebu presného vyplnenia všetkých položiek (kontroluje sa ich úplná zhoda) a použitie voľby "Vyhľadať používateľa".

Systém zobrazí informácie o zvolenom používateľovi.

Prihlásený autorizujúci používateľ (splnomocňujúca osoba) určí agendu pre novú autorizáciu:

 • Všeobecná autorizácia – zvoliť v prípade autorizácie na celú agendu
 • Právny titul konania – zvoliť jednu z možností:
  • "Poverená osoba" alebo
  • "Splnomocnená osoba"
 • Autorizácia na agendy – zvoliť príslušné možnosti v prípade obmedzenej agendy

Poznámka

Ak nie je zvolená možnosť "Všeobecná autorizácia", pre obmedzenie agendy je potrebné priradiť aspoň jeden záznam z agendy. 

Používateľ zvolí voľbu "Priradiť autorizáciu". Systém zobrazí novú autorizáciu v zozname autorizácií k subjektom.

Odobranie autorizovaného používateľa

Funkcia sa využíva pre odobratie autorizácie používateľa autorizovaného na subjekt.

Prihlásený používateľ označí autorizovaného používateľa, ktorého chce odobrať zo subjektu a zvolí voľbu "Odobrať autorizovaného používateľa".

Zobrazí sa správa pre potvrdenie odobratia autorizovaného používateľa. Po potvrdení odobratia autorizovaného používateľa kliknutím na "OK" sa odoberie autorizovaný používateľ zo zoznamu autorizovaných používateľov.

Poznámka

Používateľ s právnym titulom konania Osobné konanie, Štatutárny orgán alebo Zákonný zástupca/opatrovník spravujúci autorizácie subjektu nemá možnosť odobrať autorizácie s právnym titulom konania Osobné konanie, Štatutárny orgán alebo Zákonný zástupca/opatrovník.

V tomto prípade sa zobrazí správa:

"Vzhľadom na právny titul konania používateľa nie je možné zrušiť jeho autorizáciu k zvolenému daňovému subjektu."

Používateľ s právnym titulom konania = Osobné konanie, Štatutárny orgán alebo Zákonný zástupca/opatrovník spravujúci autorizácie subjektu má možnosť odobrať Autorizácie s právnym titulom konania Poverená osoba alebo Splnomocnená osoba

Po označení autorizácie, ktorú chce odobrať a stlačení tlačidla "Odobrať autorizáciu" sa zobrazí potvrdzovací dialóg "Naozaj chcete zrušiť autorizáciu pre zvoleného používateľa?".

Moje autorizácie k subjektom

Služba sprístupňuje zoznam autorizácií prihláseného používateľa k subjektom na portáli FS. V zozname autorizácií sa zobrazujú DIČ, názov a sídlo subjektu, právny titul konania, oprávnenie podávanie všeobecné (áno/nie), oprávnenie prijímať doručované písomnosti (áno/nie) dátum platnosti autorizácie od.

Služba tiež umožňuje prihlásenému používateľovi spravovať jeho autorizácie prostredníctvom funkcií „Vypovedanie autorizácie" a „Žiadosť o autorizáciu"

Vypovedanie autorizácie

Prihlásený používateľ označí subjekt, ktorému chce vypovedať autorizáciu.

Systém sprístupní voľbu "Vypovedať autorizáciu". Po zvolení voľby sa zobrazí upozornenie pre potvrdenie vypovedania označenej autorizácie. Prihlásený používateľ potvrdí vypovedanie označenej autorizácie kliknutím na "OK" na základe čoho sa autorizácia k subjektu odstráni.

Poznámka

Ak má používateľ právny titul konania Osobné konanie, Štatutárny orgán alebo Zákonný zástupca/opatrovník, tak nie je možné vypovedať autorizáciu. V tomto prípade sa zobrazí správa: "Vzhľadom na váš právny titul konania nie je možné vypovedať vašu autorizáciu k zvolenému daňovému subjektu."

Ak právny titul konania Poverená osoba alebo Splnomocnená osoba zobrazí sa otázka: "Naozaj chcete zrušiť označenú autorizáciu?". V prípade potvrdenia voľby je volané rozhranie "Zrušenie autorizácie".

Žiadosť o autorizáciu elektronicky

Prostredníctvom portálu Finančnej správy SR je možné odoslať Žiadosť o autorizáciu pre daňový subjekt alebo pre colný subjekt (SPD) pre tých používateľov, ktorí používajú KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) alebo ZDEP (zdokonalený elektronický podpis – platný od 1.1.2023 do 31.12.2023). Výhodou je, že používateľ nemusí ísť osobne na daňový/colný úrad.

V prípade, že používateľ nemá autorizáciu pre žiadny subjekt, tak po prihlásení do OIZ sa mu zobrazí v dlaždici Autorizácie voľba Žiadosť o autorizáciu.

Po zvolení voľby "Žiadosť o autorizáciu" si používateľovi môže zaškrtnutím príslušného políčka vybrať funkciu "Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt" alebo "Žiadosť o autorizáciu na subjekt SPD" a potvrdiť voľbu tlačidlom "Potvrdiť". Zobrazí sa formulár žiadosti podľa toho, na aký subjekt sa chce autorizovať.

V prípade, že používateľ už je autorizovaný pre nejaký subjekt/y a chce poslať Žiadosť o autorizáciu pre ďalší subjekt. Po prihlásení si musí vybrať niektorý (ktorýkoľvek) zo zoznamu subjektov (v prípade autorizácie pre jeden subjekt sa mu daný subjekt priradí automaticky). Žiadosť o autorizáciu bude podaná za tzv. fiktívny subjekt a nie za subjekt, ktorý si používateľ po prihlásení vybral.

Poznámka

Fiktívny subjekt je pracovný subjekt, na ktorý je žiadosť priradená do času, kým je spracovávaná pracovníkmi daňového/colného úradu. 

Po vyhovení žiadosti systém automaticky k žiadosti priradí reálny subjekt (subjekt, na ktorý si žiadateľ podal autorizačnú žiadosť) a používateľ po jeho výbere bude môcť za tento reálny subjekt podávať.

V tomto prípade sa žiadosti o autorizáciu zobrazia v OIZ - Moje autorizácie – Moje autorizácie k subjektom kliknutím na tlačidlo "Žiadosť o autorizáciu".

Po otvorení formulára sa používateľovi automaticky predvyplnia Identifikačné údaje žiadateľa. Následne je potrebné vyplniť, či sa jedná o Fyzickú alebo Právnickú osobu, Právny titul a všetky povinné polia (orámované červeným).

S formulármi sa pracuje obdobne, ako s formulármi v sekcii PFS – OIZ – Formuláre. Dajú sa ukladať, načítavať, kontrolovať, atď.)

Vyplnenú žiadosť je možné podať prostredníctvom KEP-u alebo ZDEP-u (tlačidlá "Podpísať" a "Podať").

Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt bude naviazaná na fiktívny subjekt - 7777777777.

Po podaní žiadosti dostane používateľ oznámenie do schránky správ. Prednastavené zobrazenie správ je pre používateľa a vybraný subjekt. Preto si musí vo filtri správ zvoliť "Zobraziť všetky správy pre používateľa", aby sa zobrazili aj správy pre "Fiktívny subjekt".

Správa má v Agende uvedené - Autorizácia pre daňový subjekt /Autorizácia pre subjekt SPD – ak sa autorizuje na daňový subjekt pre spotrebné dane.

V "Histórii komunikácie" sa používateľovi podaná žiadosť o autorizáciu zobrazí až vtedy, keď bude žiadosť vybavená registrátorom daňového/colného úradu.

Používateľ o spracovaní jeho žiadosti dostane notifikačný e-mail do mailovej schránky, ktorú má uvedenú ako kontakt v OIZ – Profil používateľa – Kontaktné údaje – E-mail.

Notifikačný e-mail má predmet "Vybavenie žiadosti o autorizáciu". Používateľ by mal po prihlásení do PFS – OIZ skontrolovať, či má k dispozícii subjekt, na ktorý žiadal autorizáciu.

Registrátor môže žiadosť aj zamietnuť. V tomto prípade používateľovi príde notifikačný e-mail s predmetom – "Zamietnutie žiadosti o autorizáciu registrátorom". V texte notifikácie je popis, čo má v tomto prípade používateľ urobiť.

Ak sa používateľ chce autorizovať na subjekt SPD, postup je ten istý s rozdielom, že Žiadosť o autorizáciu na daňový subjekt SPD bude naviazaná na fiktívny subjekt 8888888888.