Preskočiť na hlavný obsah

Katalógy

Služba poskytuje oprávnenému používateľovi nasledovnú funkcionalitu:

Katalóg formulárov

Predstavuje dynamické rozšírenie ponuky modulu Osobná internetová zóna o dostupné elektronické formuláre v rozsahu oprávnení používateľa a vybraného subjektu.

Katalóg umožňuje vyplnenie, podpísanie a podanie zvoleného elektronického formulára.

Katalóg elektronických formulárov sa zobrazuje ako rozklikávací zoznam v stromovej štruktúre podľa Oblasti, Agendy, Verzie elektronického formulára. Prihlásený používateľ má možnosť vyberať potrebný formulár zadaním výberových podmienok: oblasť, agenda, názov verzie formuláru, zobrazovanie aj starých verzií. Po voľbe „Vyhľadať“ sa zobrazí príslušný zoznam formulárov. Výber formuláru s ktorým budeme pracovať sa vykoná kliknutím na ikonu „Vyplnenie formulára“.

Na základe výberu sa v novom okne prehliadača zobrazí zvolený formulár, predvyplnia sa príslušné položky formulára (spravidla sú to: identifikátory subjektu, názov subjektu, adresa, daňový úrad a pod. – závisí to od formulára) a sprístupnia sa informácie o vypĺňanom dokumente ( názov formulára, počet pripojených príloh, počet podpisov na dokumente) a zoznam funkcií, ktoré je možno s formulárom vykonávať:

Vyplnenie formulára

Zvolený formulár je možné vyplniť :

  • Zadaním hodnôt do polí formulára interaktívnym zadaním prostredníctvom klávesnice

  • Načítaním formulára zo súboru, ktorý bol vopred pripravený (napr. účtovným softvérom alebo zadávaním hodnôt do formulára a následným uložením formulára do súboru. Pre výber súboru sa v tomto prípade zobrazí dialógové okno. Potvrdením vybraného súboru sa údaje prenesú načítajú do formulára.

Kontrola formulára

Po vyplnení formulára prihlásený používateľ potvrdením tlačidla „Kontrolovať“ overí správnosť vyplnených údajov. V prípade kritických alebo logických chýb budú tieto chyby farebne označené a bude uvedený zoznam chýb s popisom.

Upozornenie

Bez odstránenia kritických chýb nie je možné pri formulári použiť niektoré funkcie: napr. tlač formulára, podpísanie dokumentu a podanie dokumentu.

Tlač formulára

Prihlásený používateľ pre spustenie funkcie zvolí voľbu „Vytlačiť“.

Ak formulár obsahuje viacero opakujúcich sa strán – napr. DMV, SPD formuláre - systém zobrazí oznam – „Na základe Vašej požiadavky o vytlačenie obsahu formulára bol vytvorený balíček obsahujúci PDF súbory vyplnené Vami zadanými údajmi“.

Upozornenie

V prípade opakujúcich sa strán môže byť týchto PDF súborov viac a spolu tvoria úplný obsah vyplneného tlačiva. Vytvorí sa zip súbor, ktorý obsahuje viacero pdf súborov, ktoré spolu tvoria obsah formulára. Tieto po rozbalení zip súboru a otvorení, môže používateľ vytlačiť na tlačiarni a dostane tak podaný formulár v tlačenej podobe. 

Poznámka

Ak sa jedná o formulár, ktorý nemá opakujúce sa strany, napr. DP DPH, tak sa vygeneruje súbor vo formáte pdf, ktorý môže používateľ po otvorení priamo vytlačiť, alebo uložiť.

Vymazanie údajov

Funkcia odstráni údaje vyplnené používateľom. Hodnoty formulárových polí, ktoré sú predvyplnené na základe údajov z Registra daňových subjektov, ostávajú zachované. Funkcia sa spustí po zvolení voľby „Vymazať údaje“.

Zobrazenie poučenia k formuláru

Funkcia zobrazí poučenie k príslušnému elektronickému formuláru (ak je pre konkrétny formulár dostupné). Funkcia sa spustí po voľbe „Poučenie“.

Načítanie zo súboru

Prihlásený používateľ zvolením voľby „Načítať zo súborumôže vyplniť formulár načítaním údajov z lokálneho úložiska v počítači používateľa. Pre výber úložiska a názvu súboru sa používateľovi zobrazí dialógové okno.

Uloženie do súboru

Prihlásený používateľ zvolením voľby „Uložiť do súboru“ môže rozpracovaný formulár uložiť na lokálne úložisko v počítači používateľa. Pre výber úložiska a názvu súboru sa používateľovi zobrazí dialógové okno.

Poznámka

Uloženie formulára do súboru pre nasledujúce použitie po predchádzajúcom vyplnení. Súbor sa ukladá v XML štruktúre súboru.

Uloženie formulára na PFS

Prihlásený používateľ môže rozpracovaný alebo podpísaný formulár zvolením voľby „Uložiť na PFS“ uložiť na PFS. Rozpracovaný dokument je možné prehliadať v časti Podania/Rozpracované. V prípade, že je dokument podpísaný ZEP-om, formulár bude uložený v sekcii Podania/Podpísané.

Uložené formuláre sú k dispozícii používateľom autorizovaným na ten istý subjekt v závislosti od právneho titulu konania a autorizácie používateľa. Podpísaný a uložený formulár je možné podpísať ďalším ZEP-om. Podpísaný a uložený formulár je možné editovať len ak sa existujúci podpis/podpisy zrušia.

Zmazanie formulára z PFS

Odstránenie formulára z uložených formulárov na PFS v časti Podania/Rozpracované je dostupné po voľbe „Zmazať z PFS. Táto voľba je prístupná až po uložení nejakého formulára na PFS.

Podanie formulára so ZEP-om

Prihlásený používateľ pri tomto type podania zvolí voľbu „Podpísať ZEP-om“,

Po tejto voľbe sa zobrazí podpisový komponent s obsahom formulára a možnosťou podpísať formulár.

Poznámka

Pre podávanie so ZEP-om je potrebné, aby boli nainštalované podpisové komponenty. Ak nie sú nainštalované, aplikácia používateľa na to upozorní a zobrazí linku na inštaláciu podpisovacích komponentov Prihlásený používateľ pre inštaláciu komponentov klikne na ponúkanú linku.

Systém otvorí novú obrazovku s komponentami pre inštaláciu.

Prihlásený používateľ nainštaluje komponent podľa verzie svojho OS.

Prihlásený používateľ podpíše elektronický formulár svojim kvalifikovaným certifikátom.

Po podpísaní formulára môže prihlásený používateľ:

  • podať formulár do elektronickej podateľne zvolením voľby „Podať
  • v prípade potreby viacnásobného podpisovania zvolí voľbu „Uložiť na PFS“ . Formulár sa uloží na PFS do Podania/Podpísané, odkiaľ je možné ďalšie podpisovanie formulára a následné podanie pomocou voľby „Podať“.

Voľbu „Podať“ zvolí prihlásený používateľ až po tom, ako podpísal formulár ZEP-om. Takto podaný podpísaný formulár sa odošle do elektronickej podateľne Finančnej správy SR.

Upozornenie

Pred prvým podpisovaním ZEP-om je nevyhnuté

  • zrealizovať prvotné prihlásenie do OIZ prostredníctvom nového kvalifikovaného podpisového certifikátu (ZEP) pre účely elektronického podpisovania a podávania dokumentov s využitím tohto ZEP (časť Prihlásenie používateľa na portál).
  • alebo vloženie nového kvalifikovaného podpisového certifikátu (ZEP) do svojho profilu (časť Profil používateľa/Certifikáty).

Po takomto vložení nového kvalifikovaného podpisového certifikátu (ZEP) do profilu používateľa sa môže počas doby platnosti tohto certifikátu ZEP prihlasovať do OIZ cez ID a heslo alebo cez ZEP a zároveň podpisovať elektronicky podávané dokumenty týmto ZEP-om. Ak skončí platnosť tohto ZEP-u a získam nový certifikát ZEP, musím celý postup vloženia nového ZEP do profilu zopakovať.

Podanie formulára EZ (elektronickou značkou)

Voľba „Podať EZ-ou“ je prístupná používateľom autorizovaným k subjektu, ktorý má so správcom dane podpísanú Dohodu o elektronickej komunikácii a má pridelenú elektronickú značku.

Po zvolení tejto voľby je formulár podpísaný elektronickou značkou a následne je odoslaný do elektronickej podateľne Finančnej správy SR.

Kontrola identifikátorov subjektu pred podaním

Po podaní formulára podpísaného ZEP-om alebo EZ prebehne na pozadí kontrola na zhodu identifikátorov subjektu z kontextu prihláseného používateľa a identifikátorov vyplnených vo formulári.

V prípade nezhody je používateľ o nej upozornený oznámením na obrazovku. Údaje, ktoré zadal do formulára je potrebné skontrolovať a podanie zopakovať.

V prípade zhody systém podpísaný formulár odošle do elektronickej podateľne Finančnej správy SR.

Pridanie prílohy

Ak pre daný typ elektronického formulára je možné pridávať prílohy, sú v časti Prílohy/Správa príloh prístupné voľby na výber a vloženie súboru.

Ak prihlásený používateľ zvolí voľbu „Pridať novú prílohu z disku“ , zobrazí sa okno na výber súboru z počítača. Používateľ vyberie súbor a potvrdí voľbu „Načítať zo súboru“. Prebehne kontrola na povolený formát prílohy. Ak je úspešná, príloha bude pridaná do Zoznamu naviazaných príloh. Ak príloha má nepovolený formát, je používateľ na to upozornený oznamom, ktorý obsahuje zoznam povolených prípon priložených súborov. Formulár sa dá podať, len s povolenými formátmi príloh, ktoré sa môžu v závislosti od formulára líšiť.

Katalóg služieb

Predstavuje dynamické rozšírenie ponuky pracovnej plochy používateľa v module Osobná internetová zóna o autorizované elektronické služby z Registra služieb, na použitie ktorých má používateľ oprávnenie vo vzťahu k zastupovanému daňovému subjektu.

Prostredníctvom príslušných služieb z Katalógu služieb je možné realizovať komplexné podanie súvisiacich elektronických dokumentov.

Zoznam služieb

Služba zobrazí zoznam služieb, ku ktorým má používateľ oprávnenie. V zozname je uvedený názov služby, stav rozpracovania, posledná zmena. Kliknutím na ikonu „Nový“ je možné zobraziť zoznam formulárov, ktoré spolu súvisia a patria do zvolenej služby. Následne je možné zobraziť, vyplniť a podať všetky alebo len vybrané formuláre.

Zoznam formulárov pre službu

Funkcia zobrazuje zoznam formulárov, ktoré prislúchajú k zvolenej službe. Zobrazuje sa poradie formulára v rámci služby, názov formulára, stav rozpracovanosti, posledná zmena. Po kliknutí na ikonu „Nový“ sa otvorí nová obrazovka pre prácu so zvoleným elektronickým formulárom. S formulárom sa pracuje spôsobom popísaným v časti "Katalóg formulárov". Je možné zobraziť, vyplniť a podať všetky formuláre patriace k službe alebo len vybrané formuláre.