Preskočiť na hlavný obsah
Server W4

Výpis z osobného účtu

Cieľom služby je umožniť autorizovanému používateľovi s príslušným oprávnením prístup k elektronickému výpisu z osobného účtu daňového subjektu (saldokonta).

Služba poskytuje oprávnenému používateľovi nasledovnú funkcionalitu:

Prehliadanie osobného účtu

V rámci sumárneho výpisu za OÚD (osobný účet daňovníka) je zobrazená celková aktuálna hodnota osobného účtu ďalej rozdelená na sumárny stav saldokonta podľa jednotlivých druhov daní s možnosťou zobrazenia detailu pre celkový stav/vybraný druh dane, resp. zobrazenie položiek, tvoriacich saldokonto za vybraný druh dane.

Zobrazenie detailu stavu osobného účtu

Cieľom je umožniť zobrazenie detailu celkového stavu účtu.

Detail celkového stavu osobného účtu obsahuje nasledovné položky:

 • "Vyrubené" - celková suma vyrubenej dane alebo dane na úhradu
 • "Uhradené" - suma uhradené
 • "Neuhradené" - suma neuhradené ako rozdiel "Vyrubené" - "Uhradené", ďalej v členení na "Pred splatnosťou" (neuhradený zostatok pre predpisy v stave pred termínom splatnosti) a "Po splatnosti" (neuhradený zostatok pre predpisy v stave po splatnosti)
 • "Zábezpeka na daň" - suma zábezpeky na daň (len suma zloženej zábezpeky)
 • "Neidentifikované" - suma neidentifikovateľných platieb a daňových preplatkov na osobnom účte

Zobrazenie detailu stavu účtu pre druh dane

Cieľom je umožniť zobrazenie detailu celkového stavu účtu.

Detail celkového stavu osobného účtu obsahuje nasledovné položky:

 • "Vyrubené" - celková suma vyrubenej dane alebo dane na úhradu
 • "Uhradené" - suma uhradené
 • "Neuhradené" - suma neuhradené ako rozdiel "Vyrubené" - "Uhradené", ďalej v členení na "Pred splatnosťou" (neuhradený zostatok pre predpisy v stave pred termínom splatnosti) a "Po splatnosti" (neuhradený zostatok pre predpisy v stave po splatnosti)
 • "Zábezpeka na daň" - suma zábezpeky na daň (len suma zloženej zábezpeky)
 • "Neidentifikované" - suma neidentifikovateľných platieb a daňových preplatkov na osobnom účte

Výpis obratov osobného účtu

Cieľom výpisu pre vybraný druh dane je zobrazenie všetkých obratov (predpisy, úroky z omeškania, úroky z odkladu) za vybraný druh dane pre autorizovaného používateľa na základe vybraného subjektu, K dispozícii bude funkčnosť pre filtráciu údajov na základe zadaných výberových kritérií.

Výberové kritériá tvoria nasledovné položky:

 • typ operácie - výber z číselníka, štandardne prednastavené "všetky"
 • dátum splatnosti od - štandardne bude prednastavený časový interval aktuálny dátum - 3 mesiace, s možnosťou editácie výberom z kalendára
 • dátum splatnosti do - štandardne bude prednastavený aktuálny dátum s možnosťou editácie výberom z kalendára
 • dátum úhrady od – štandardne prednastavený prázdny, s možnosťou editácie výberom z kalendára
 • dátum úhrady do - štandardne prednastavený prázdny, s možnosťou editácie výberom z kalendára
 • stav úhrady - výber z číselníka, štandardne prednastavené "všetky"
 • variabilný symbol - štandardne prednastavený prázdny
 • suma od - štandardne prednastavený prázdny
 • suma do - štandardne prednastavený prázdny

Zoznam obratov pre druh dane bude obsahovať nasledovné položky: typ operácie, variabilný symbol, suma, dátum splatnosti, dátum poslednej úhrady, stav úhrady, neuhradená suma

Zobrazenie detailu predpisu

Cieľom je poskytnúť údaje detailu vybraného predpisu.

V rámci detailu predpisu sú zobrazené nasledovné položky:

Evidenčné číslo subjektu (z kontextu OIZ), Registračné číslo subjektu (z kontextu OIZ), Typ predpisu, Druh dane, Suma, Variabilný symbol, Dátum splatnosti, Zdaňovacie obdobie, Referenčné číslo (predstavuje referenciu na predpis -evidenčné číslo pohľadávky vysporiadanej po splatnosti, ku ktorej bol predpis sankcie vystavený), Aktuálne uhradená suma, Dátum poslednej úhrady, Neuhradená suma.

Získanie  potvrdenia o stave osobného účtu

Cieľom je umožniť používateľovi získať potvrdenie o stave osobného účtu. Táto funkcia je sprístupnená len oprávneným osobám (štatutár/osobné konanie, osoby s oprávnením Osobný účet – vytváranie výstupov).

Zvolením tejto funkcie bude systémom na pozadí vytvorený elektronický dokument "Požiadavka na vytvorenie potvrdenia o stave účtu" a odoslaný štandardným postupom cez elektronickú podateľňu na vybavenie produkčnému systému.

Platenie daní

„Platenie daní“ smeruje  z OIZ do verejnej informačnej časti portálu PFS na  článok súvisiaci s platením daní, popisom spôsobov úhrady dane, zistením hodnôt pre vytvorenie platobného príkazu a s možnosťou  úhrady dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom prostredníctvom internet bankingu jednotlivých bánk.