Preskočiť na hlavný obsah

Výpis z osobného účtu

Cieľom služby je umožniť autorizovanému používateľovi s príslušným oprávnením prístup k elektronickému výpisu z osobného účtu daňového subjektu (saldokonta).

Služba poskytuje oprávnenému používateľovi nasledovnú funkcionalitu:

Prehliadanie osobného účtu

V rámci sumárneho výpisu za OÚD (osobný účet daňovníka) je zobrazená celková aktuálna hodnota osobného účtu ďalej rozdelená na sumárny stav saldokonta podľa jednotlivých druhov daní s možnosťou zobrazenia detailu pre celkový stav/vybraný druh dane, resp. zobrazenie položiek, tvoriacich saldokonto za vybraný druh dane.

Na osobnom účte daňového subjektu (ďalej len „OUD“ ) sa budú zobrazovať:

 • neuhradené predpisy, nevrátené preplatky, nevrátené nadmerné odpočty, nepriradené platby
 • uhradené predpisy  s históriou 1 roka
 • predpisy uhradené po lehote splatnosti 1 rok po dátume poslednej úhrady
 • predpisy preddavkov s históriou 2 rokov (z dôvodu, aby si DS mohol pozrieť a skontrolovať uhradené preddavky pred podaním daňového priznania a to aj v prípade hospodárskeho roku)

u správcu dane, ktorým je daňový úrad k predchádzajúcemu dňu, ako je deň zobrazenia v osobnej internetovej zóne na PFS.

Zobrazenie detailu stavu osobného účtu

Celková suma je rozdiel medzi riadkami Vyrubené – Uhradené

Vyrubené je súčet všetkých vyrubených predpisov okrem predpisov preddavkov

Uhradené sú súčet úhrad priradených k predpisom zahrnutým do riadku „Vyrubené“

Predpísané preddavky je súčet predpisov preddavkov

Uhradené preddavky je súčet úhrad preddavkov priradených k predpisom preddavkov

Pozn.: Riadky „Predpísané preddavky“ a „Uhradené preddavky“ budú viditeľné len u DS a tie dane, u ktorých na osobnom účte takéto položky budú.

Neuhradené pred splatnosťou sú predpisy, u ktorých neuplynula lehota splatnosti

Uhradené po splatnosti sú predpisy, ktoré boli uhradené po lehote splatnosti (predpisy, ktoré môžu byť v budúcnosti sankcionované)

Neidentifikované/Nepriradené sú platby zaúčtované u DS ako neúplne identifikované (platby na daň, na ktorú DS nemá registráciu/evidenciu) a voľné platby zaúčtované na druhoch príjmov, ktoré nie sú priradené ku žiadnemu predpisu

Zobrazenie detailu stavu účtu pre druh dane

Celková suma je rozdiel medzi riadkami Vyrubené – Uhradené

Vyrubené je súčet všetkých vyrubených predpisov okrem predpisov preddavkov

Uhradené sú súčet úhrad priradených k predpisom zahrnutým do riadku „Vyrubené“

Predpísané preddavky je súčet predpisov preddavkov

Uhradené preddavky je súčet úhrad preddavkov priradených k predpisom preddavkov

Pozn.: Riadky „Predpísané preddavky“ a „Uhradené preddavky“ budú viditeľné len u DS a tie dane, u ktorých na osobnom účte takéto položky budú.

Neuhradené pred splatnosťou sú predpisy, u ktorých neuplynula lehota splatnosti

Uhradené po splatnosti sú predpisy, ktoré boli uhradené po lehote splatnosti (predpisy, ktoré môžu byť v budúcnosti sankcionované)

Neidentifikované/Nepriradené sú platby zaúčtované u DS ako neúplne identifikované (platby na daň, na ktorú DS nemá registráciu/evidenciu) a voľné platby zaúčtované na druhoch príjmov, ktoré nie sú priradené ku žiadnemu predpisu

Výpis obratov osobného účtu

Cieľom výpisu pre vybraný druh dane je zobrazenie všetkých obratov (predpisy dane, preddavkov, pokút,....) za vybraný druh dane pre používateľa. K dispozícii je funkčnosť pre filtráciu údajov na základe zadaných výberových kritérií.

Výberové kritéria tvoria nasledovné položky:

 • typ položky – výber z číselníka, štandardne prednastavené „všetky“
 • variabilný symbol – štandardne prednastavený prázdny
 • stav úhrady – výber z číselníka, štandardne prednastavené „všetky“
 • suma od - štandardne prednastavený prázdny
 • suma do - štandardne prednastavený prázdny
 • dátum splatnosti od – štandardne prednastavený časový interval aktuálny dátum mínus 3 mesiace, s možnosťou editácie výberom z kalendára
 • dátum splatnosti do - štandardne prednastavený časový interval aktuálny dátum mínus 3 mesiace, s možnosťou editácie výberom z kalendára
 • dátum úhrady od - štandardne prednastavený časový interval aktuálny dátum mínus 3 mesiace, s možnosťou editácie výberom z kalendára
 • dátum úhrady do - štandardne prednastavený časový interval aktuálny dátum mínus 3 mesiace, s možnosťou editácie výberom z kalendára

Zoznam obratov pre druh dane bude obsahovať nasledovné položky: typ položky, variabilný symbol, suma, dátum splatnosti, dátum poslednej úhrady, stav úhrady, neuhradená suma.

Zobrazenie detailu predpisu

Cieľom je poskytnúť údaje detailu vybraného predpisu.

V rámci detailu predpisu sú zobrazené nasledovné položky:

 • typ položky
 • druh dane
 • suma predpisu
 • variabilný symbol
 • dátum splatnosti predpisu
 • zdaňovacie obdobie
 • aktuálne uhradená suma – suma úhrad priradených na daný predpis
 • dátum poslednej úhrady -  v prípade, že predpis bude uhradený viacerými platbami, tu bude uvedený dátum poslednej úhrady
 • neuhradená suma – rozdiel riadkov „suma“ – „aktuálne uhradená suma“ . V prípade, že predpis bude uhradený čiastočne, tento riadok poskytne informáciu, akú sumu je potrebné ešte uhradiť
 • stav úhrady – informácia či predpis je uhradený pred splatnosťou, po splatnosti, o tom či je čiastočne uhradený, resp. neuhradený

Získanie potvrdenia o stave osobného účtu

Cieľom je umožniť používateľovi získať potvrdenie o stave osobného účtu. Táto funkcia je sprístupnená len oprávneným osobám (štatutár/osobné konanie, osoby s oprávnením Osobný účet – vytváranie výstupov).

Zvolením tejto funkcie bude systémom na pozadí vytvorený elektronický dokument "Požiadavka na vytvorenie potvrdenia o stave účtu" a odoslaný štandardným postupom cez elektronickú podateľňu na vybavenie produkčnému systému.

Platenie daní

„Platenie daní“ smeruje  z OIZ do verejnej informačnej časti portálu PFS na  článok súvisiaci s platením daní, popisom spôsobov úhrady dane, zistením hodnôt pre vytvorenie platobného príkazu a s možnosťou  úhrady dane a preddavkov na daň bezhotovostným prevodom prostredníctvom internet bankingu jednotlivých bánk.

Výpis obratov – úhrady cez Platobnú bránu Štátnej pokladnice

V prehľade úhrad realizovaných s využitím služieb Platobnej brány Štátnej pokladnice sa budú zobrazovať jednotlivé pokusy daňového subjektu o realizáciu bezhotovostných úhrad prostredníctvom zverejnených služieb Platobnej brány Štátnej pokladnice

Dátum vytvorenia požiadavky predstavuje dátum a čas v ktorom daňový subjekt zadal požiadavku na bezhotovostnú úhradu v IS PFS

Suma zodpovedá sume, ktorá bola automaticky prebraná zo záznamu uhradzovaného nedoplatku, resp. z podaného daňového priznania

Druh dane zodpovedá názvu dane

Stav úhrady prezentuje aktuálne evidovaný stav požiadavky na bezhotovostnú úhradu :

Spracovaná (OK) – úspešne zadaná požiadavka na bezhotovostnú úhradu, informačným systémom Platobnej brány Štátnej pokladnice potvrdená ako zrealizovaná

Zamietnutá (FAIL) – úspešne zadaná požiadavka na bezhotovostnú úhradu, zamietnutá informačným systémom Platobnej brány Štátnej pokladnice, resp. komerčnej banky daňového subjektu, napríklad z dôvodu nedostatku financií na účte daňového subjektu a podobne

Otvorená v spracovaní (OPEN) – úspešne zadaná požiadavka na bezhotovostnú úhradu, ku ktorej nemá informačný systém Platobnej brány Štátnej pokladnice žiadne informácie o jej realizácii v komerčnej banke daňového subjektu (napríklad úhrady realizované cez Internetbanking komerčnej banky)

Nová neoverená (NEW) – požiadavka na bezhotovostnú úhradu prostredníctvom služieb Platobnej brány Štátnej pokladnice, pre ktorú ešte neboli získané žiadne informácie o stave jej spracovania

Neúspešná požiadavka (ERROR) – požiadavka na bezhotovostnú úhradu prostredníctvom služieb Platobnej brány Štátnej pokladnice, ktorá bola zaevidovaná z IS PFS, nebola však zaznamenaná v informačnom systéme Platobnej brány Štátnej pokladnice (napríklad problém s internetovým pripojením)

Pôvod úhrady prezentuje informáciu o pôvodnom zdroji, na základe ktorého bola vytvorená daná požiadavka na bezhotovostnú úhradu :

Úhrada z predpisu DS

Úhrada z daňového priznania

SS prezentuje hodnotu Špecifického symbolu – zodpovedá hodnote OÚD pridelenej daňovému subjektu

VS prezentuje hodnotu Variabilného symbolu, ktorý je v prípade požiadavky na bezhotovostnú úhradu z predpisu DS preberaný priamo zo zdrojového predpisu, v prípade úhrady z podaného daňového priznania je hodnota variabilného symbolu generovaná v súlade s pravidlami tvorby platobných inštrukcií

Aktivita Ak daňový subjekt klikom potvrdí ikonu ikona lupy, aplikácia  zobrazí detail zdrojového predpisu – nedoplatku, resp. detail zdrojového DP na základe ktorého bola vytvorená požiadavka na bezhotovostnú úhradu prostredníctvom služieb Platobnej brány Štátnej pokladnice.

V prípade, že užívateľ nezadá žiadne obmedzenie, aplikácia ponúkne všetky požiadavky na bezhotovostnú úhradu zobrazované v aplikácii.