Preskočiť na hlavný obsah

Spis subjektu

Cieľom služby je umožniť autorizovanému používateľovi s príslušným oprávnením „prístup k spisu (celému, resp. jeho časti) daňového subjektu v elektronickej forme“,  sprístupniť Spis, ktorý obsahuje dokumenty vzniknuté pri komunikácii medzi subjektom a finančnou správou.

Služba poskytuje oprávnenému používateľovi nasledovnú funkcionalitu:

Táto služba zároveň umožňuje uloženie resp. zobrazenie zvoleného súboru v prostredí používateľa.

Zobrazenie zoznamu dokumentov spisu

Funkčnosť umožní autorizovanému používateľovi s oprávnením na prístup k spisu v elektronickej forme pre aktuálne zvolený daňový subjekt zobraziť obsah spisu v rozsahu dokumentov poskytnutých systémom registratúry, ktoré subjekt v elektronickej alebo listinnej forme doručil správcovi dane a súčasne aj tých, ktoré mu boli v elektronickej alebo listinnej forme doručené od správcu dane.

Dokumenty sú v rámci obsahu spisu primárne zoradené chronologicky podľa dátumu ich podania/doručenia od najnovších po najstaršie. Pre výber je možno nastaviť vyhľadávacie kritériá. Prednastavené je zobrazenie dokumentov za posledné 3 mesiace od aktuálneho dátumu.

V prípade, že autorizovaný používateľ má pridelené aj oprávnenie na vytváranie výstupov zo spisu, tak bude môcť vytvárať výstup z aktuálne načítaného zoznamu dokumentov spisu.

Pri používaní tejto funkcionality sú  zabezpečené kontroly oprávnení na nahliadanie do spisu a na tlač spisu.

Vytvorenie výstupu zo spisu

Funkčnosť umožní autorizovanému používateľovi s príslušnými oprávneniami vytvoriť výstup zo spisu.

Príslušný výstup sa vytvorí podľa toho, či sa jedná o aktuálny zoznam dokumentov spisu alebo detail aktuálne vybraného dokumentu spisu.

Vytvorený výstup je možno uložiť v prostredí používateľa

Zobrazenie detailu dokumentu spisu

Funkcia zabezpečuje zobrazenie detailných informácií o vybranom odoslanom alebo prijatom dokumente na základe rozsahu oprávnení autorizovaného používateľa.

Prehľad informácií vybraného dokumentu spisu bude obsahovať vybrané evidované údaje (metadáta) o danom dokumente, prípadne zoznam všetkých príloh dokumentu spisu a zoznam dokumentov, súvisiacich s vybraným dokumentom spisu.

Zobrazenie elektronického dokumentu

Funkčnosť zobrazuje detail elektronického dokumentu, ktorý je súčasťou zvoleného podania.

Zobrazenie náhľadu neštruktúrovaného dokumentu

Táto funkčnosť zabezpečí zobrazenie náhľadu na vybraný neštruktúrovaný dokument spisu, resp. vybranú prílohu dokumentu spisu.

Pokiaľ bol vybraný neštruktúrovaný dokument/príloha v listinnej forme spracovaný skenovaním, tak pre jeho náhľad bude použitý sken tohto listinného dokumentu/prílohy, ktorý bude poskytnutý z externého systému DRSCAN.

Na zobrazenie náhľadu bude využitý asociovaný prehliadač v prostredí používateľa pre príslušný formát súboru.