Preskočiť na hlavný obsah

Obojsmerná komunikácia

Logo Obojsmernej komunikácieFinančná správa (FS) zmenila spôsob komunikácie. Podľa § 165b ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Finančné riaditeľstvo SR oznamuje, že od 1. januára 2022 začala finančná správa postupovať vo vzťahu k všetkým druhom daní elektronicky.
Komunikácia zo strany FS sa od 1. januára 2022 realizuje cez portál FS (PFS), ale prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) [nové okno] v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. [nové okno] o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Hlavným benefitom komplexnej OBK je zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu medzi FS a jej klientami, čím sa zaradila medzi moderné inštitúcie v rámci EÚ. Zavedením OBK sa očakáva zníženie prevádzkových finančných nákladov, ale aj pozitívny vplyv na životné prostredie cez menší počet vytlačených papierových dokumentov.

Ilustračná grafika obojsmernej komunikácie

Všeobecná časť

Legislatívny rámec

Podľa prechodných ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. [nové okno] o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ak ide o doručovanie elektronických úradných správ orgánmi finančnej správy (FS), elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa do 31. decembra 2021 považuje za doručenú aj okamihom sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok [nové okno] alebo prostredníctvom funkcionality špecializovaného portálu alebo agendového systému orgánu FS, ktoré sú podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017 zriadené ako miesto na elektronické doručovanie.

Pri agendách, pri ktorých sa procesne nepostupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok), FS už v súčasnosti doručuje elektronicky do schránok na Ústredný portál verejnej správy [nové okno] (ÚPVS). Takýmto spôsobom sa v súčasnosti doručuje právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri [nové okno], ako aj iným právnickým a fyzickým osobám, ktoré si elektronickú schránku na ÚPVS aktivovali dobrovoľne.

Pokiaľ ide o agendu správy daní, pri ktorej sa postupuje podľa daňového poriadku, FS vykonáva verejnú moc elektronicky v súčasnosti len pri spotrebných daniach. Spustenie výkonu verejnej moci elektronicky aj pri správe ostatných daní sa predpokladá až po zverejnení oznámenia na webovom sídle FR SR. Tento postup pre finančnú správu vyplýva z výkladu § 165b ods. 3 daňového poriadku [nové okno], ktorý ustanovuje, že podľa § 14 sa postupuje od 1. januára 2014 a podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje najskôr od 1. januára 2016 vo vzťahu k jednotlivým druhom daní podľa oznámenia Finančného riaditeľstva SR uverejneného na jeho webovom sídle.

Orgány finančnej správy podľa zákona o e-Governmente nemajú žiadnu výnimku z povinnosti vykonávať verejnú moc elektronicky, len existuje prechodné obdobie, počas ktorého sú orgány finančnej správy na účely výkonu verejnej moci elektronicky oprávnené postupovať podľa prechodných ustanovení uvedeného zákona. Prechodné obdobie pre FS bolo v zmysle týchto ustanovení stanovené do 31. decembra 2021.

Ako funguje obojsmerná komunikácia

Obojsmerná elektronická komunikácia (OBK) sa zaoberá obidvomi smermi:

 • subjekty a orgány verejnej moci (OVM) posielajú vstupné podania do FS v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • FS odosiela elektronické úradné dokumenty (EÚD):
  • do elektronických schránok na ÚPVS [nové okno]. V prípade, že subjekt má schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, odoslaný elektronický úradný dokument si môže v schránke prevziať. V prípade, že subjekt nemá na ÚPVS aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, bude prostredníctvom služby ÚPVS „Centrálne úradné doručovanie“ zabezpečené doručovanie neelektronického rovnopisu elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty [nové okno].
  • do schránky subjektu na portáli FS v presne vymedzených špecifických prípadoch (doručovanie zahraničnej osobe, ktorá nemá zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS) bude FS doručovať do elektronickej schránky na portál FS, ak ju bude mať zriadenú,
  • formou neelektronického rovnopisu, ktorého súčasťou bude aj doložka o autorizácii, prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo osobne priamo z FS v prípade, ak subjekt nemá zriadenú schránku na ÚPVS alebo túto schránku nie je možné identifikovať.

Súčasťou OBK je aj zasielanie elektronickej doložky právoplatnosti a vykonateľnosti.

Výhody obojsmernej komunikácie

Obojsmerná komunikácia (OBK) zásadne mení spôsob komunikácie medzi FS a subjektmi. Všetky procesy a procedúry, ktoré fungujú v papierovom svete sa adekvátne transformujú do elektronického sveta. Hlavným benefitom komplexnej OBK je zefektívnenie a zrýchlenie vzájomnej komunikácie medzi FS a jej klientami, čím sa zaraďuje medzi moderné inštitúcie nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine vyspelých finančných správ v rámci EÚ, v ktorých už takýto spôsob OBK funguje dlhšie. Zavedením OBK sa znížili prevádzkové finančné náklady a má aj pozitívny vplyv na životné prostredie cez rádovo menší počet vytlačených papierových dokumentov.

Daňový subjekt takto získa väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach. Aktuálne má prístupný elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu. Spustením OBK má prístupný aj spis daňového subjektu v elektronickej forme (eSpis) v osobnej internetovej zóne na portáli FS. Z pohodlia domova si tak môže pozrieť, čo bude potrebovať. Doručovanie úradného dokumentu daňovému úradu priamo do jeho elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy [nové okno] (ÚPVS) urýchli celý proces, keďže odpadá povinnosť subjektu prevziať si úradný dokument na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa.

Čo je EÚD

Pod skratkou EÚD sa rozumie elektronický úradný dokument, ktorý vznikol podľa pravidiel o informačných technológiách vo verejnej správe prostredníctvom funkcionality informačného systému verejnej správy s použitím alebo bez použitia elektronického formulára so zachovaním štruktúrovanej formy dát pre elektronický úradný dokument zmysle zákona o e-Governmente [nové okno].

Elektronickým úradným dokumentom (EÚD) sú výstupné elektronické úradné dokumenty, ktoré vznikajú orgánu verejnej moci (finančná správa) pri výkone verejnej moci elektronicky voči osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti.

Vstupné podania od daňových subjektov

Finančná správa ako orgán verejnej moci (OVM) prijíma do schránky elektronické podania daňových subjektov (fyzických osôb, právnických osôb....) a iných inštitúcií. Schránka fyzických osôb, alebo napr. právnických osôb, je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (EÚD) či rozhodnutí od OVM. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v neelektronickej (papierovej) podobe.

Všeobecné podania na ÚPVS a portál FS

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe má:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou – podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov,
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní,

(ďalej len „osoba povinná komunikovať elektronicky“).

Za zákonom predpísanú formu elektronického podania sa považuje len podanie urobené elektronickými prostriedkami prostredníctvom portálu FS. Musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) osoby, ktorá ho podáva.

Daňový subjekt, ktorý má uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní, môže podpisovať elektronické podania podané prostredníctvom portálu FS aj elektronickou značkou.

Daňový subjekt môže doručovať všeobecné podania aj prostredníctvom elektronickej podateľne Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) spôsobom podľa zákona č. 305/2013 Z. z. [nové okno] o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Finančná správa za účelom rozširovania elektronických služieb sprístupňuje nové formuláre Všeobecného podania pre FS. Tieto nové formuláre budú dostupné klientom cez ponuku „Nájsť službu“:

• Všeobecné podanie - Colný úrad (CÚ)
• Všeobecné podanie - Daňový úrad
• Všeobecné podanie - Finančné riaditeľstvo SR (FR SR)
• Všeobecné podanie - Vybrané hospodárske subjekty (VHS)

Služby FS nebudú uvedené v ponuke „Všeobecná agenda“.

Štruktúrované formuláre na portáli FS

Podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) alebo osobitného predpisu (štruktúrované podania), t. j. dokumenty, ktorých vzory tlačív ustanovuje Ministerstvo financií SR [nové okno] všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo Finančné riaditeľstvo SR (FR SR), osoba povinná komunikovať elektronicky podá v súlade so zákonom len vtedy, ak ho podá prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje FR SR cez určené dátové rozhranie a ak ho podá v súlade s podmienkami a podrobnosťami o elektronickej komunikácii zverejnenými na webovom sídle FR SR podľa § 33 ods. 4 daňového poriadku [nové okno]. Tlačivo dokumentu (napr. daňového priznania, hlásenia, súhrnného výkazu či kontrolného výkazu) vyplní priamo na portáli FS.

Ak daňový subjekt podá štruktúrované podanie v neelektronickej (papierovej) podobe, zoskenované a doručené v prílohe všeobecného podania, alebo ho podá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy [nové okno] (ÚPVS), správca dane ho vyzve podľa daňového poriadku na odstránenie nedostatkov podania (t. j. aby bolo podané elektronicky cez portál FS). Ak daňový subjekt výzve vyhovie a v lehote stanovenej vo výzve odstráni tento nedostatok, bude sa jeho štruktúrované podanie považovať za podané bez nedostatkov v deň pôvodného podania. Ak daňový subjekt výzve nevyhovie v určenej lehote, bude sa jeho štruktúrované podanie považovať za nepodané, t. j. akoby nebolo podané vôbec.

Osoby, ktoré nie sú povinné komunikovať elektronicky, majú možnosť zvoliť si spôsob doručovania podaní. Ak sa rozhodnú, že budú doručovať podania elektronicky, zákon im to umožňuje. Keďže však nemajú zo zákona povinnosť doručovať elektronicky, môžu podania doručovať elektronicky aj v papierovej podobe. Správca dane bude pri týchto osobách akceptovať obidva spôsoby doručovania. Ak sa však osoby, ktoré nie sú povinné komunikovať elektronicky rozhodnú, že budú doručovať elektronicky, sú povinné dodržať zákonný postup stanovený pre elektronické doručovanie (napr. štruktúrované podania podávať len cez portál FS).

Elektronické a papierové doručovanie

Čo uvádza zákon

Podľa zákona o e-Governmente [nové okno] je finančná správa (FS) ako orgán verejnej moci (OVM) povinná uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. Túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb. Osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich OVM vykonáva výlučne v neelektronickej (papierovej) podobe, alebo ak zákon ukladá alebo umožňuje vykonať tieto úkony ústne, napr. predložením veci, ktorá nemá neelektronickú (papierovú) podobu ako ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly, nazeranie do spisov a podobne. Tie sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej OVM sídli.

V zmysle zákona platí, že OVM je povinný doručiť napr. rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument elektronicky do elektronickej schránky adresáta, ak je aktivovaná. Schránky sa zriaďujú právnickej osobe (PO), fyzickej osobe (FO), podnikateľovi a ďalším osobám uvedeným v zákone. Elektronická schránka PO sa aktivuje automaticky so zriadením jej elektronickej schránky, FO sa aktivuje až na jej žiadosť. FS im doručí elektronické úradné dokumenty (EÚD) vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní v neelektronickej (papierovej) podobe.

Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, doručenie sa realizuje buď v režime nie do vlastných rúk (obyčajné doručovanie) alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia. Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v neelektronickej (papierovej) podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk.

Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné doručovať namiesto adresáta (napr. zástupca daňového subjektu), formou doručenky odoslanej odosielateľovi.

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) sa do vlastných rúk doručujú dokumenty,:

 1. o ktorých tak výslovne ustanovuje zákon (napr. predvolanie),
 2. pri ktorých je deň doručenia rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by mohlo byť pre adresáta spojené s právnou ujmou (napr. rozhodnutie),
 3. ak tak určí správca dane.

Doručovanie na ÚPVS a portál FS

Finančná správa (FS) bude pri elektronickom doručovaní dokumentov režimom do vlastných rúk uplatňovať fikciu doručenia, tzn. elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí.

Obsah elektronického dokumentu sa adresátovi sprístupní až po prijatí elektronického dokumentu, resp. až po márnom uplynutí 15-dňovej úložnej lehoty.

Elektronicky vytvorený dokument bude FS doručovať tak, že tento elektronický dokument odošle správcovi modulu elektronického doručovania, ktorý zabezpečí jeho doručenie do schránky adresáta.

 • Ak schránka adresáta nie je aktivovaná na doručovanie, bude zabezpečené doručenie neelektronickej (papierovej) podoby dokumentu prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.
 • Ak má daňový subjekt (DS) zástupcu, doručuje sa elektronický dokument do schránky zástupcu na Ústrednom portáli verejnej správy [nové okno] (ÚPVS).
 • Ak schránku nie je možné identifikovať, FS vyhotoví neelektronický (papierový) rovnopis, ktorý doručuje v súlade s daňovým poriadkom (tzn. nezasiela elektronický dokument na ÚPVS).
 • Ak má zahraničná osoba, t. j. zahraničný daňový subjekt alebo slovenský DS so sídlom/trvalým pobytom mimo územia SR, zriadenú a aktivovanú schránku aj na doručenie na ÚPVS [nové okno], bude jej FS doručovať do tejto elektronickej schránky.
 • V prípade, ak zahraničná osoba nemá na ÚPVS zriadenú alebo aktivovanú schránku na doručenie, a má zriadenú schránku na portáli FS, bude jej FS doručovať do elektronickej osobnej schránky na portáli FS.
 • Ak zahraničná osoba nemá na ÚPVS zriadenú alebo aktivovanú schránku na doručovanie, a ani elektronickú osobnú schránku ani na portáli FS, bude jej FS zasielať neelektronický (papierový) rovnopis prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

Postupy a návody súvisiace s OBK nájdete na ÚPVS v článku "Finančná správa mení spôsob komunikácie s klientmi" [nové okno], v časti "Súvisiace".

Elektronický spis

Po spustení obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) má daňový subjekt (DS) na portáli FS sprístupnený spis daňového subjektu v elektronickej podobe (eSpis).

DS bude mať stále k dispozícii aj svoj daňový spis. Subjekt alebo jeho zástupca bude oprávnený nazerať do daňového spisu DS týkajúceho sa jeho daňových povinností. Výnimkou sú dokumenty, ktoré obsahujú utajované skutočnosti alebo také, ktorých sprístupnením by boli dotknuté právom chránené záujmy DS.

Daňový spis a eSpis

Daňový spis je súbor všetkých neelektronických a elektronických registratúrnych záznamov o daňovom subjekte (DS), ktoré vznikli z úradnej činnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v zmysle osobitných predpisov v priebehu viacerých kalendárnych rokov činnosti daňového subjektu.

Daňový spis sa člení na časť registrácia, správa daní, kontrola, exekúcia a interná korešpondencia. V rámci časti správa daní sa daňový spis ďalej člení podľa jednotlivých daní.

eSpis je technický prostriedok na portáli FS, prostredníctvom ktorého sa sprístupnia DS tie elektronické dokumenty z daňového spisu, ktorých sprístupnenie je v súlade so zákonom.

V eSpise sa nachádzajú dokumenty týkajúce sa daňových povinností DS. Do eSpisu budú zaradené všetky dokumenty, ktoré DS doručil finančnej správe (FS) elektronicky od 1.1.2014 s výnimkou účtovných závierok. Rovnako tiež dokumenty, ktoré FS bude od 1.1.2022 prijímať v neelektronickej (papierovej) podobe (po ich spracovaní) a tiež také, ktoré FS bude zasielať daňovému subjektu elektronicky. Samotný elektronický dokument (obsah dokumentu) sa adresátovi v jeho eSpise na portáli FS sprístupní až po prijatí elektronického dokumentu, resp. až po márnom uplynutí 15-dňovej úložnej lehoty.

DS bude mať v eSpise sprístupnené všetky dokumenty týkajúce sa jeho daňových povinností, do ktorých je podľa zákona oprávnený on alebo jeho zástupca nazerať. Dokumenty si bude môcť pozrieť priamo na portáli FS, nebude možné požiadať správcu dane o nazretie do eSpisu.

eSpis sa delí na agendy a oblasti, na základe ktorých sú zaradené príslušné dokumenty. Agendy sú definované podľa daní, napr. DPH, DPFO, DPPO, daň z motorových vozidiel. Oblasti sú napr. kontrola, správa daní, exekúcia, e-Kasa.

Prístup ku eSpisu

Dokument:

Prístup ku eSpisu [.pdf; 204 kB; nové okno]

Ukončenie duálneho elektronického doručovania za spotrebné dane dňa 12. 12. 2021
(ukončenie doručovania na špecializovaný portál FS)

Finančná správa (FS) v súlade so zákonom o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente [nové okno]) v súčasnosti využíva na doručovanie elektronických úradných správ (EÚD), resp. dokumentov, v rámci správy spotrebných daní možnosť zakotvenú v uvedenej legislatíve. Podľa nej FS doručuje EÚD aj prostredníctvom portálu FS. Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť takéhoto doručovania bola obmedzená do 31. decembra 2021, FS je povinná postupovať tak, aby po tomto dátume už všetky EÚD doručila len prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy [nové okno] (ÚPVS).

S prihliadnutím na ustanovenia právnych predpisov (týkajúce sa najmä lehôt) upravujúcich doručovanie dokumentov v rámci správy daní, FS ukončila doručovanie EÚD za oblasť spotrebných daní na portál FS 12. decembra 2021.

Osoby, ktoré disponujú elektronickou osobnou schránkou na portáli FS, môžu EÚD doručené prostredníctvom portálu FS do 31. decembra 2021 prevziať aj na portáli FS. Od 1. januára 2022 ich môžu prevziať len v elektronickej schránke na ÚPVS.

FS od 13. decembra 2021 doručuje EÚD daňovým subjektom výlučne do ich elektronickej schránky na ÚPVS.

Výnimkou je doručovanie EÚD zahraničným osobám. Ak tieto osoby nemajú zriadenú schránku na ÚPVS, a majú ju zriadenú na portáli FS, orgány FS budú doručovať dokumenty do elektronickej osobnej schránky na portáli FS.

Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na portáli FS zostáva aj po ukončení duálneho doručovania na portál FS nezmenený. Daňové subjekty majú prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu či ku spisu v elektronickej podobe.

Otázky a odpovede

Dokument:

OBK – otázky a odpovede [.pdf; 113 kB; nové okno]