Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Zoznam právnych predpisov EÚ pre colnú oblasť

Portál Finančnej správy SR sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno], ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno], ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 [nové okno], ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 [nové okno] zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 80/2012 [nové okno] z 31. januára 2012 stanovujúce zoznam biologických alebo chemických látok upravených v článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2011 [nové okno] z 28.novembra 2011 k článkom 66 až 73 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1225/2011 [nové okno] z 28. novembra 2011 k článkom 42 až 52, 57 a 58 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3915/1988 [nové okno] z 15. decembra 1998, ktorým sa vydávajú ustanovenia na vykonanie článku 63c nariadenia Rady (EHS) č. 918/1983, ktorým sa ustanovuje systém oslobodenia od colných platieb v spoločenstve

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 [nové okno] z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení ďalších zmien a doplnení

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 [nové okno], ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Rozhodnutie Rady [nové okno] z 28. mája 2009, ktorým sa v úplnom znení uverejňuje znenie Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) zo 14. novembra 1975 v znení zmenenom a doplnenom od tohto dátumu (2009/477/ES)

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime [.zip; 1,1 MB; nové okno]

Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 [nové okno] z 13.marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach