Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam právnych predpisov EÚ pre colnú oblasť

Portál Finančnej správy SR sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 [nové okno] z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 [nové okno], ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 [nové okno], ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 [nové okno], ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 [nové okno] zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 80/2012 [nové okno] z 31. januára 2012 stanovujúce zoznam biologických alebo chemických látok upravených v článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2011 [nové okno] z 28.novembra 2011 k článkom 66 až 73 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1225/2011 [nové okno] z 28. novembra 2011 k článkom 42 až 52, 57 a 58 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3915/1988 [nové okno] z 15. decembra 1998, ktorým sa vydávajú ustanovenia na vykonanie článku 63c nariadenia Rady (EHS) č. 918/1983, ktorým sa ustanovuje systém oslobodenia od colných platieb v spoločenstve

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 [nové okno] z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení ďalších zmien a doplnení

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 [nové okno], ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Rozhodnutie Rady [nové okno] z 28. mája 2009, ktorým sa v úplnom znení uverejňuje znenie Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) zo 14. novembra 1975 v znení zmenenom a doplnenom od tohto dátumu (2009/477/ES)

Dohovor o spoločnom tranzitnom režime [.zip; 1,1 MB; nové okno]

Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 [nové okno] z 13.marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach