Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam právnych predpisov EÚ pre daň z pridanej hodnoty

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov  EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Smernica Rady 2006/112/ES [nové okno] z 28. novembra 2006 o nbsp;spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Smernica Rady  2007/74/ES [nové okno] z 20.12.2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane

Smernica Rady  78/1035/EHS [nové okno] z 19.12.1978 o odpustení dovoznej prirážky malých tovarových zásielok nekomerčného charakteru z tretích krajín v znení neskorších predpisov

Smernica Rady 2008/9/ES [nové okno] z 12.2.2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štátu v znení smernice Rady 2010/66/EÚ zo 14.10.2010

Smernica Rady 83/181/EHS [nové okno] z 28.3.1983 určujúca rozsah platnosti článku 14 (1) d) smernice 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru v znení neskorších predpisov

Trinásta smernica Rady 86/560/EHS [nové okno] zo 17.11.1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu  - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva

Nariadenie Rady EÚ č. 967/2012 [nové okno] z 9.12.2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie EÚ č. 282/2012, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám