Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Zoznam právnych predpisov EÚ pre spotrebné dane

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov  EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Nariadenie Komisie (EHS) 3649/92 [nové okno] zo 17. septembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom doklade na prepravu tovaru vo vnútri spoločenstva podliehajúcom spotrebnej  dani, ktorý bol uvoľnený do obehu v odosielajúcom členskom štáte (Ú. v. ES L 369, 18. 12. 1992),

Nariadenie Komisie (ES) 3199/93 [nové okno] z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Nariadenie Komisie (ES) 31/96 [nové okno] z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. ES L 008, 11. 1. 1996),

Nariadenie Komisie (ES) 334/2008 [nové okno] z 11. apríla 2008, týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 102, 12. 04. 2008),

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 110/2008 [nové okno] z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 02. 2008) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Nariadenie Komisie (ES) 684/2009 [nové okno] z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009),

Nariadenie Rady (EÚ) 389/2012 [nové okno] z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 08. 05. 2012),

Smernica Rady 92/83/EHS [nové okno] z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (U. v. ES L 316, 31.10.1992),

Smernica Rady 92/84/EHS [nové okno] z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (U. v. ES L 316, 31.10.1992),

Smernica Rady 95/60/ES [nové okno] z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja,

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES [nové okno] z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18. 07. 2001) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Smernica Rady 2003/96/ES [nové okno] z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Smernica Rady 2006/79/ES [nové okno] z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006),

Smernica Rady 2007/74/ES [nové okno] z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007),

Smernica Rady 2008/118/ES [nové okno] zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 02. 2010),

Smernica Rady 2009/119/ES [nové okno] zo 14. septembra 2009,  ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov,

Smernica Rady 2011/64/EÚ [nové okno] z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov  (Ú. v. EÚ L 176, 05. 07. 2011),

Smernica Komisie 2012/9/EÚ [nové okno] zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES  o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.