Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam právnych predpisov EÚ pre spotrebné dane

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov  EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Nariadenie Komisie (EHS) 3649/92 [nové okno] zo 17. septembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom doklade na prepravu tovaru vo vnútri spoločenstva podliehajúcom spotrebnej  dani, ktorý bol uvoľnený do obehu v odosielajúcom členskom štáte (Ú. v. ES L 369, 18. 12. 1992),

Nariadenie Komisie (ES) 3199/93 [nové okno] z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Nariadenie Komisie (ES) 31/96 [nové okno] z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. ES L 008, 11. 1. 1996),

Nariadenie Komisie (ES) 334/2008 [nové okno] z 11. apríla 2008, týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 102, 12. 04. 2008),

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 110/2008 [nové okno] z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 02. 2008) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Nariadenie Komisie (ES) 684/2009 [nové okno] z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009),

Nariadenie Rady (EÚ) 389/2012 [nové okno] z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 08. 05. 2012),

Smernica Rady 92/83/EHS [nové okno] z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (U. v. ES L 316, 31.10.1992),

Smernica Rady 92/84/EHS [nové okno] z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (U. v. ES L 316, 31.10.1992),

Smernica Rady 95/60/ES [nové okno] z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja,

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES [nové okno] z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18. 07. 2001) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Smernica Rady 2003/96/ES [nové okno] z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Smernica Rady 2006/79/ES [nové okno] z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006),

Smernica Rady 2007/74/ES [nové okno] z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007),

Smernica Rady 2008/118/ES [nové okno] zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 02. 2010),

Smernica Rady 2009/119/ES [nové okno] zo 14. septembra 2009,  ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov,

Smernica Rady 2011/64/EÚ [nové okno] z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov  (Ú. v. EÚ L 176, 05. 07. 2011),

Smernica Komisie 2012/9/EÚ [nové okno] zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES  o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.