Preskočiť na hlavný obsah

Medzinárodné zdaňovanie

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Viedenský dohovor o zmluvnom práve [nové okno] - Vyhláška č. 15/1988 Zb.

Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia [nové okno] v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov – Oznámenie MZV SR č. 562/2006 Z. z.

Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom L 225/10 (ES L 225, 20.8.1990, s. 10.) [nové okno]

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku – aktualizovaný zoznam k 1.1.2022 [.pdf; 412 kB; nové okno]