Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam ostatných súvisiacich právnych predpisov

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Zákon č. 71/1967 Zb. [nové okno] o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 372/1990 Zb. [nové okno]. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 300/2005 Z. z. [nové okno] Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Zákon č. 301/2005 Z. z. [nové okno] Trestný  poriadok v znení neskorších predpisov

Zákon č. 122/2013 Z. z. [nové okno] o ochrane osobných údajov

Zákon č. 275/2006 Z. z. [nové okno] o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 215/2002 Z. z. [nové okno] o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 400/2009 Z. z. [nové okno] o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 200/1998 Z. z. [nové okno] o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 552/2003 Z. z. [nové okno] o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z. z. [nové okno] o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 278/1993 Z. z. [nové okno] o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Zákon č. 523/2004 Z. z. [nové okno] o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 25/2006 Z. z. [nové okno] o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 9/2010 Z. z. [nové okno] o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

Zákon č. 10/1996 Z. z. [nové okno] o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Zákon č. 357/2015 Z. z. [nové okno] o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 358/2015 Z. z. [nové okno] zákon o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 514/2003 Z. z. [nové okno] o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 291/2002 Z. z. [nové okno] o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 283/2002 Z. z. [nové okno] o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 7/2005 Z. z. [nové okno] o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 305/2013 Z. z. [nové okno] o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)