Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam právnych predpisov EÚ pre účtovníctvo

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS [nové okno] z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúce z článku 54 (3) g) zmluvy v znení neskorších predpisov

Siedma smernica Rady 83/349/EHS [nové okno] z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 (3) g) zmluvy v znení neskorších predpisov

Smernica Rady 86/635/EHS [nové okno]z 8. decembra 1986 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach bánk a iných finančných inštitúcií v znení neskorších predpisov

Smernica Rady 91/674/EHS [nové okno] z 19.12.19991 o ročných účtovných a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní v znení neskorších predpisov

Smernica EP a Rady 2004/25/ES [nové okno] z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie

Smernica EP a Rady 2006/43/ES [nové okno] zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHs a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS

Smernica Komisie 2006/111/ES [nové okno] zo 16. 11 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie)

Smernica EP a Rady 2009/101/ES [nové okno] zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk