Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam právnych predpisov EÚ pre účtovníctvo

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS [nové okno] z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúce z článku 54 (3) g) zmluvy v znení neskorších predpisov

Siedma smernica Rady 83/349/EHS [nové okno] z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 (3) g) zmluvy v znení neskorších predpisov

Smernica Rady 86/635/EHS [nové okno]z 8. decembra 1986 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach bánk a iných finančných inštitúcií v znení neskorších predpisov

Smernica Rady 91/674/EHS [nové okno] z 19.12.19991 o ročných účtovných a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní v znení neskorších predpisov

Smernica EP a Rady 2004/25/ES [nové okno] z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie

Smernica EP a Rady 2006/43/ES [nové okno] zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHs a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS

Smernica Komisie 2006/111/ES [nové okno] zo 16. 11 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie)

Smernica EP a Rady 2009/101/ES [nové okno] zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 21. 3. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 20. 9. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore